Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Лекции по Висша алгебра
проф. дмн Недялко Ненов

Първият вариант на тези лекции по "Висша алгебра" е публикуван с техническата помощ на студента Веселин Друмев през 2004 г..

Лекциите бяха основно преработени от лектора проф. дмн Недялко Ненов и гл. ас. Асен Божилов през 2007 г..

Настоящият вариант на лекциите е от 2008 г..

Първият вариант на тези лекции: [va-doc.zip(724KB)], [va-pdf.zip(6MB)].

Лекция download
1. Евклидови пространства. pdf
2. Ортогоналност. pdf
3. Ортогонални оператори. pdf
4. Симетрични оператори. pdf
5. Квадратични форми. Привеждане в каноничен вид. pdf
6. Закон за инерцията. pdf
7. Пръстени. Основни понятия. pdf
8. Пръстени на полиномите на една променлива. pdf
9. Делимост на полиноми. pdf
10. Теорема на Хамилтон-Кейли. pdf
11. Най-голям общ делител на полиноми. pdf
12. Взаимно прости полиноми. Неразложими полиноми. pdf
13. Разлагане на полиномите в произведение на неразложими полиноми. pdf
14. Канонично разлагане. Кратни корени. Формули на Виет. pdf
15. Пръстен на полиномите на няколко променливи. pdf
16. Симетрични полиноми. pdf
17. Основна теорема на алгебрата. Следствия. pdf
18. Полиноми с рационални коефициенти. Критерий на Айзенщайн. pdf
19. Бинарни операции. Полугрупи. Независимост на произведението от скобите. pdf
20. Групи. Основни следствия от аксиомите. Симетрична група на дадено множество. pdf
21. Подгрупи. Циклични групи. Ред на елемент. pdf
22. Съседни класове. Теорема на Лагранж. Следствия. pdf
23. Изоморфизъм на групи. Хомоморфизъм на групи. pdf
24. Нормални подгрупи. pdf
25. Теорема за епиморфизмите на групи. pdf
26. Идеали в пръстен. Факторпръстени. Хомоморфизми на пръстени. Теорема за епиморфизмите на пръстени. pdf
27. Идеали в пръстен на полиномите над дадено поле. Теорема на Кронекер. Съществуване на разлагане на линейни множители. pdf
28. Характеристика на поле. Основни свойства на полетата с ненулева характеристика. pdf
29. Крайни полета. pdf
ФМИ  |  Home  |  Top