Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Алгебрични Структури I

вид: задължителен Курс 1 - зимен семестър
хорариум: 3 часа лекции + 3 часа семинар + 2 часа практикум
специалност: "Информационни Системи"
преподавател: доц. Е. Великова

Анотация

Целта на този курс е запознаване с основните понятия на алгебрата - теоретични и приложни. Студентите се запознават с множества и основни конфигурации, делимост и сравнения при целите числа, комплексни числа, булеви функции и графи. По-подробно се разглеждат базовите алгебрични структури - полиноми (делимост, разложимост и корени), линейни пространства, детерминанти, матрици и системи уравнения, както и абстрактните понятия пръстен и поле и се дават примери на крайни полета. Демонстрират се приложенията на разглеждания материал в геометрията и в теорията на кодирането.

Тематичен План

Тема лекции упражнения практикум
1. Множества, комбинаторни конфигурации, графи и булеви функции. 9 часа 5 часа 4 часа
2. Линейни пространства и линейни системи. 8 часа 9 часа 4 часа
3. Действия с матрици и детерминанти. 8 часа 9 часа 6 часа
4. Делимост и сравнения при целите числа. 5 часа 6 часа 4 часа
5. Полиноми - делимост, неразложимост и корени. 6 часа 9 часа 4 часа
6. Комплексни числа. Пръстени и полета, получаване на крайно поле. 6 часа 5 часа 4 часа
7. Приложения в кодирането и геометрията. 3 часа 2 часа 4 часа

Примерен конспект

 1. Комплексни числа. Полета. Числови полета.
 2. Линейно пространство – основни свойства и примери. Линейна обвивка и линейно подпространство.
 3. Линейна зависимост и независимост. Основна лема на линейната алгебра.
 4. Базис, размерност, координати. Размерност на сумата на подпространства.
 5. Ранг на система вектори и ранг на матрица.
 6. Системи линейни уравнения. Теорема на Руше. Хомогенни системи.
 7. Детерминанти - определение и основни свойства.
 8. Развитие на детерминанта по ред и по стълб, фалшиво развитие. Формули на Крамер. Детерминанта на Вандермонд.
 9. Действия с матрици. Обратима матрица и намиране на обратна матрица.
 10. Делимост при целите числа, НОД, прости числа и основна теорема на аритметиката. Функция на Ойлер.
 11. Сравнения при целите числа. Остатъци по модул n. Пръстенът Zn.
 12. Полиноми над поле. Деление с частно и остатък. Най-голям общ делител. Алгоритъм на Евклид.
 13. Неразложими полиноми. Лема на Гаус. Критерий на Айзенщайн.
 14. Корени на полиномите, кратни корени. Правило на Хорнер. Формули на Виет.
 15. Пръстени и полета – обратими елементи и делители на нулата. Подпръстени.
 16. Множества – основни аксиоми. Декартово произведение на множества и функции.
 17. Основни комбинаторни конфигурации - пермутации, вариации и комбинации със и без повторения. Нютонов бином.
 18. Булеви функции. Формули и пълни множества от функции, Теорема на Бул. Полиноми на Жегалкин.
 19. Релации. Графи – ориентирани и неориентирани. Матрица на съседствата. Пътища в граф. Дървета.
 20. Релации на еквивалентност. Класове на еквивалентност и фактормножество. Факторпръстена F[x]/(f(x)) и начин за получаване на крайни полета.
 21. Шумозащитни кодове. Метрика на Хеминг. Двоичен линеен код - пораждаща матрица, минимално разстояние и проверочна матрица . Двоичен симплекс код и код на Хеминг.
 22. Съседни класове и синдроми при двоични линейни кодове. Декодиране на двоичен код чрез таблица на Слепян и чрез синдроми. Декодиране на кодовете на Хеминг.

Литература

 1. Биркхоф Г., Барти Т., Съвременна приложна алгебра, Техника, София, 1978.
 2. Манев К., Увод в дискретната математика.
 3. Сидеров П., Записки по алгебра – линейна алгебра, Веди, София, 2004.
 4. Сидеров П., Записки по алгебра – групи, пръстени и полиноми, Веди, София, 2004.
 5. Кострикин А., Въведение в алгебрата, Наука и изкуства, София, 1981 г.
 6. Великова-Бандова Е., Двоични шумозащитни кодове, ФОИ-Комерс, София, 2004.
 7. Г. Генов, Ст. Миховски, Т. Моллов, Алгебра с теория на числата, София, 1981.
ФМИ  |  Home  |  Top