Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Висша алгебра II

вид: задължителен Курс 2 - зимен семестър
хорариум: 2 часа лекции + 2 часа семинар
специалност: "Математика"
преподавател: гл. ас. Борис Коцев

Анотация

Втората част на курса по висша алгебра е предназначена за студентите от специалност "Математика" и разширява и задълбочава техните знания за пръстени, полета и групи.

Курсът започва с раздел посветен на пръстените на полиноми. Доказва се основната теорема за симетрични полиноми: всеки симетричен полином с коефициенти в даден пръстен се представя по единствен начин като полином (с коефициенти в същия пръстен) на елементарните симетрични полиноми. От тази теорема следва, че всяка рационална симетрична функция от корените на един полином се изразява чрез неговите коефициенти и следователно принадлежи на полето на коефициентите. Примери на такива функции са дискриминантата и резултантата - с помощта на дискриминантата се установява кога един полином има кратен корен, а с помощта на резултантата се установява кога два полинома имат общ корен. Разглежда се въпросът за разложимост на полиномите с рационални, реални и комплексни коефициенти, като се дава доказателство на основната теорема на алгебрата на комплексните числа и се формулира критерия на Айзенщайн за неразложимост на полиноми с цели коефициенти. Разглеждат се също така циклотомичните полиноми, чиито корени са примитивните корени на единицата от фиксирана степен, и се доказва тяхната неразложимост.

Теоремите на Силов за p-подгрупите на една крайна група дават съществена информация за структурата на крайните групи. Понятието за действие на група върху множество, което се използува в тяхното доказателство, е от самостоятелен интерес и има многобройни приложения в съвременната математика. В този раздел на курса се дефинират стабилизатор и орбита на елемент от множеството и се установява взаимно еднозначно съответствие между елементите на орбитата и съседните класове на стабилизатора. Самите теоремите на Силов се доказват като се разглежда действието на групата върху себе си посредством спрягане.

Следващият раздел на курс е посветен на теорията на числовите полетата. Дефинират се прости разширения (които се получават чрез присъединяването на един елемент към основното поле) и крайни разширения (които са крайномерни векторни пространства над основното поле) и се доказва, че тези два класа от разширения съвпадат.

В края на курса се разглеждат крайни тела и крайни полета и се установява, че всяко крайно тяло е поле. За доказването на тази теорема на Ведербърн се привлича изложеното по-рано понятие за действие на група върху множество - в случая се използува действието на мултипликативната група на тялото върху себе посредством спрягане. Доказва се също така, че броят на елементите на всяко крайно поле е степен на просто число и се установява, че крайните полета са полетата на разлагане на полиномите xq - x, където q = pn и p е просто число.

Примерен конспект

 1. Симетрични полиноми.
 2. Дискриминанта и резултанта.
 3. Основна теорема на алгебрата на комплексните числа.
 4. Полиноми с рационални коефициенти.
 5. Циклотомични полиноми.
 6. Действие на група върху множество.
 7. Теореми на Силов.
 8. Разширения на полета.
 9. Еквивалентност на видовете разширения.
 10. Теорема на Ведербърн.
 11. Крайни полета.

Литература

 1. П. Сидеров, Записки по алгебра (групи, пръстени, полиноми), Веди, София 2002.
 2. П. Сидеров, К. Чакърян, Задачи по алгебра (групи, пръстени, полиноми), Веди, София 2002.
 3. Г. Генов, Ст. Миховски, Т. Молов, Алгебра с теория на числата, София 1991.
 4. А. Кострикин, Увод в алгебрата, София 1981.
 5. Б. Л. ван дер Варден, Алгебра, Наука, Москва 1979.
ФМИ  |  Home  |  Top