Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Алгебрична теория на числата

вид: изборен летен семестър
хорариум: 3 часа лекции + 0 часа семинар
изисквания: познания по алгебра от курса "Висша алгебра II"
специалност: студенти от 2, 3, 4 курс,
студенти от магистърската програма "Математика и Математична физика"
преподавател: гл. ас. Борис Коцев
разписание: Курсът не се чете през този семестър.

Анотация

Класическата теория на алгебричните числа е изключително съдържателна и богата математическа дисциплина, която е изиграла централна роля при възникването на съвременната алгебра. Целта на този курс е да запознае студентите с основните обекти и понятия на теорията и да даде известна представа за нейните връзки с теорията на римановите повърхности и алгебричната геометрия. В началото на курса се въвежда необходимият алгебричен апарат (цели елементи и цели разширения) и се дава дефиниция на дедекиндов пръстен, след което се доказва, че всеки пръстен на алгебрични числа е дедекиндов пръстен. Установява се, че всеки идеал в дедекиндов пръстен се представя по единствен начин като произведение на прости идеали и се въвежда групата на класовете от идеали. Дават се примери на разклоняване на прости идеали и се разглежда аналогията между точките на разклоняване на риманова повърхност и разклоняващите се прости идеали в пръстен на алгебрични числа. Доказва се, че броят на класовете от идеали на пръстен от алгебрични числа е краен, като за доказателството на тази фундаментална теорема се привличат значителни аналитични ресурси. Теоремата на Дирихле за единиците е друг пример за използуването на математически анализ в теорията на алгебричните числа. Разглеждат се също алгебричните числа в циклотомични разширения и тяхната връзка с теоремата на Ферма. Последният раздел на курса е посветен на нормирания на полета, пръстени на нормиране и тяхното приложение в теорията на числата и алгебричната геометрия.

Конспект

 1. Цели разширения на пръстени. Целозатворени пръстени.
 2. Цели елементи в алгебрични разширения.
 3. Дедекиндови пръстени. Разлагане на прости идеали.
 4. Група на класовете от идеали.
 5. Разклоняване на прости идеали.
 6. Неравенство на Минковски. Крайност на групата на класове от идеали на пръстен от алгебрични числа.
 7. Теорема на Дирихле за единиците.
 8. Циклотомични разширения - теорема на Ферма.
 9. Пръстени на нормиране и нормирания на полета.

Литература

 1. К. Айерленд, М. Розен, Классическое введение в современную терию чисел, Наука 1987.
 2. З. И. Боревич, И. Р. Шафаревич, Теория чисел, Наука 1985.
 3. J. S. Milne, Algrebraic Number Theory, 1998.
ФМИ  |  Home  |  Top