Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Приложна алгебрична геометрия

вид: изборен зимен семестър 2015-2016 уч.г.
хорариум: 3 часа лекции + 0 часа семинар
изисквания: познания по алгебра, диференциално и интегрално смятане
специалност: бакалаври, 2-4 курс, магистри
преподавател: Азнив Каспарян
разписание: Понеделник, 9-12ч., 305 ФМИ

Анотация

Настоящият курс е въведение в алгебричната геометрия и някои нейни приложения в теория на кодирането. Разглежда се действието на абсолютната група на Galois на крайно поле F върху афинно алгебрично многообарзие X, определено над F. Регулярните и рационалните функции и изображения на X се изучават посредством афинните координатни пръстени и функционалните полета на X над разширения на F. Подробно се дискутират размерността и допирателните пространства на Зариски на X, с оглед на конкретни приложения в теорията на шумозещитните кодове.

Втората половина на курса изучава динамиката на минималното разстояние в рамките на допирателните разслоения на X над крайни разширения на F. Специално внимание е отделено на декодирането на допирателни разслоения към X чрез предварително намиране на носителите на грешките, както и на зависимостта на параметрите на допирателните кодове към X от уравненията на X. Като примери се разглеждат почти MDS, циклични и Хемингови допирателни кодове. Проследява се съответствието между някои операции върху афинни многооборазия и индуцираните от тях операции върху допирателните им кодове.

Конспект

 1. Начални сведения за кодове.
 2. Абсолютна група на Galois на крайно поле.
 3. Рационални и затворени точки на алгебрични многообразия.
 4. Афинен координатен пръстен на афинно многообразие. Регулярни и рационални функции върху алгебрични многообразия.
 5. Морфизми и рационални изображения на алгебрични многообразия.
 6. Теорема на Bezout. Полиномиални кодове върху равнинни криви.
 7. Размерност на многообразие. Лема на Noether за нормализация.
 8. Допирателно пространство на Зариски. Гладки и особени точки.
 9. Минимално разстояние на допирателен код в обща точка на афинно многообразие. Морфизми, запазващи размерността и минималното разстояние на общ допирателен код.
 10. Екзотични влагания на афинни пространства с априорно зададено минимално разстояние на общите допирателни кодове. Интерполация на фамилии от линейни кодове с фиксирана размерност и произволни минимални разстояния чрез допирателни разслоения на Зариски.
 11. Едновременно декодиране на допирателни кодове чрез предварително намиране на носителя на грешката.
 12. Поведение на общите допирателни и градиентни кодове към афинно многообразие при промяна на уравненията.
 13. Конструкции на почти MDS, циклични и Хемингови допирателни кодове.
 14. Операции върху допирателни (градиентни) кодове и съответните им операции върху афинни многообразия - пунктиране, съкращение, директна сума, (u|u+v)-конструкция.
 15. Реализация на линейни Хемингови изометрии чрез диференциали на морфизми.

Литература

 1. Niederreiter H., Xing C., Algebraic Geometry in Coding Theory and Cryptography, Princeton University Press, 2009.
 2. 3. Великова-Бандова Е., Записки по кодиране - двоични шумозащитни кодове, ФОИ-Комерс, София, 2001.
 3. 4. Kasparian A., Velokova E., Tangent codes, arXiv:1409.4583v2[cs.IT].
ФМИ  |  Home  |  Top