Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Алгебрични структури II

вид: изборен Курс 2; летен семестър
хорариум: 4 часа лекции + 2 часа семинар + 2 часа практикум
изисквания: познания по алгебра в рамките на курсовете "Алгебра I" или "Алгебрични структури I"
специалност: "Информационни системи",  "Софтуерно инженерство"
преподавател: гл. ас. Асен Божилов, К. Табаков
разписание: Курсът не се чете през този семестър.

Анотация

Курсът съдържа четири основни теми:

 1. Линейни изображения и линейни пространства със скаларно произведение.
 2. Групи, пръстени и полета.
 3. Полиноми.
 4. Приложения в геометрията и кодирането.

Тематичен План

Тема лекции упражнения практикум
1. Линейни изображения и линейни пространства със скаларно произведение. 12 часа 6 часа 8 часа
2. Групи, пръстени и полета. 28 часа 12 часа 10 часа
3. Полиноми. 12 часа 6 часа 6 часа
4. Приложения в геометрията и кодирането. 8 часа 6 часа 6 часа

Конспект

 1. Линейни изображения. Ядро и образ
 2. Собствени стойности и собствени вектори на линеен оператор.
 3. Жорданова нормална форма. Приложения - степен на матрица и рекурентни редици.
 4. Евклидови пространства.
 5. Ортогонални линейни оператори.
 6. Уравнения на права в равнината и на права и равнина в пространството. Взаимни положения на прави и равнини.
 7. Симетрични линейни оператори.
 8. Канонизиране на криви и повърхнини от ІІстепен.
 9. Групи. Подгрупи. Пермутационни групи Теорема на Кейли.
 10. Циклични групи. Ред на елемент.
 11. Съседни класове, Теорема на Лагранж.
 12. Морфизми. Нормални подгрупи и факторгрупи.
 13. Пръстени и полета. Характеристика на поле.
 14. Хомоморфизъм на пръстени. Идеали и факторпръстени.
 15. Пръстен на полиномите над поле. Делимост и неразложимост.
 16. Поле на разлагане. Корени на полиноми и формули на Виет.
 17. Симетрични полиноми. Степенни сборове. Формули на Нютон.
 18. Основна теорема на алгебрата (Теорема на Даламбер).
 19. Циклотомични полиноми.
 20. Разширения на полета. Примитивен елемент.
 21. Крайни полета. Представяне на елементите на крайно поле.
 22. Shift-регистри. Рекурентни редици.
 23. Циклични кодове. БЧХ кодове.

Литература

 1. П. Сидеров, Записки по алгебра (линейна алгебра), Веди, София 2004.
 2. А. Божилов, П. Кошлуков, П. Сидеров, Задачи по алгебра (линейна алгебра), Веди, София 2004.
 3. К. Дочев, Д. Димитров, Линейна алгебра djvu, Наука и изкуство, 1977.
 4. К. Дочев, Д. Димитров, Т. Кирпикова, Ръководство за упражнения по висша алгебра (линейна алгебра) djvu, Наука и изкуство, 1976.
 5. П. Сидеров, Записки по алгебра (групи, пръстени, полиноми), Веди, София 2006.
 6. А, Божилов, П. Сидеров, К. Чакърян, Задачи по алгебра (групи, пръстени, полиноми), Веди, София 2002.
 7. Г. Генов, С. Миховски, Т. Моллов, Алгебра с теория на числата djvu, Наука и изкуство, 1991.
 8. А. Кострикин, Увод в алгебрата djvu, София 1981.
 9. Б. Л. ван дер Варден, Алгебра, Наука, Москва 1979.
 10. К. Дочев, Д. Димитров, В. Чуканов, Ръководство за упражнения по висша алгебра (пръстени и полета, полиноми, групи) djvu, Наука и изкуство, 1976.
 11. Г. Биркхоф, Т. Барти, Съвременна приложна алгебра, София 1978.
 12. Е. Великова-Бандова, Записки по кодиране - Двоични шумозащитни кодове, ISBN 954-16-0018-2, ФОИ-КОМЕРСЕ, София, 2001.
 13. Е. Великова-Бандова, Записки по кодиране - Циклични кодове, ISBN 954-16-0020-4, ФОИ-КОМЕРСЕ, София, 2001.
 14. Додунеков, С., Денев Й., Кодиране на информацията, "Народна Просвета", 1985.
 15. MacWilliams F.J., Sloan N.J.A, The theory of error-correcting codes, North-Holland, Amsterdam, 1977.
 16. Тончев, В., Комбинаторни конфигурации - Дизайни кодове, графи, "Наука и Изкуство", София, 1984.
ФМИ  |  Home  |  Top