Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Комплексен анализ на няколко променливи

вид: изборен Курс 2, 3, 4; зимен семестър
хорариум: 3 часа лекции + 0 часа семинар
изисквания: запознанство с теорията на холоморфните функции в рамките на курса "Комплексен Анализ"
специалност: бакалаври от всички специалности и магистри от програмата "Математика и Математична Физика"
преподавател: доц. Азнив Каспарян
разписание: Курсът не се чете през този семестър.

Анотация

Настоящият курс е въведение в комплексния анализ на няколко променливи. Тематиката включва еквивалентността на холоморфността, аналитичността и наличието на интегрално представяне на Коши. Отделено е внимание на Подготвителната Теорема на Вайерщрас, интегралната формула на Мартинели-Бохнер, теоремите за аналитично продължение от или върху гладка реална хиперповърхнина, както и за отстраняване на аналитични особености. Дискутира се връзката между холоморфна неразширяемост, холоморфна изпъкналост, локална и глобална псевдоизпъкналост на многомерни области.

Конспект

 1. Холоморфни функции на няколко променливи. Формула на Коши. Аналитичност.
 2. Теореми за единственост. Теорема за отвореното изображение. Принцип за максимума.
 3. Теореми за равномерна сходимост на холоморфни функции.
 4. Плурихармонични и хармонични функции.
 5. Критерий за субхармоничност.
 6. Приложения на критерия за субхармоничност. Теорема на Хартогс за точната горна граница на редица от субхармонични функции.
 7. Теорема на Хартогс за едномерна и многомерна холоморфност.
 8. Подготвителна теорема на Вайерщрас и нейни приложения.
 9. Интегрални формули на Мартинели-Бохнер и Лере.
 10. Теорема на Бохнер-Севери за аналитично продължение от границата.
 11. Теорема на Хартогс за аналитично продължение. Холоморфност върху хиперповърхнина при наличие на непрекъснатост.
 12. Отстраняване на аналитични особености.
 13. Области на холоморфност. Холоморфна изпъкналост.
 14. Теорема на Бенке-Зомер. Локална псевдоизпъкналост.
 15. Плурисубхармонични функции.
 16. Псевдоизпъкнали области.
 17. Ядро на Бергман.

Литература

 1. Шабат Б.В., Введение в комплексный анализ - часть II: функции нескольких переменных. Наука, 1985.
 2. Narasimhan R., Several Complex Variables, The University of Chicago Press, 1971.
 3. Griffiths Ph., Harris J., Principles of Algebraic Geometry, Wiley - Interscience Publ., 1978.
 4. Rudin W., Real and Complex Analysis, McGraw-Hill Publ. Co., 1976.
ФМИ  |  Home  |  Top