Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Приложна алгебрична геометрия 2013-2014
проф. Азнив Каспарян

Записки на лекциите от курсa "Приложна алгебрична геометрия", четен през 2011-2012 уч. г. от проф. Азнив Каспарян. Записките са подготвени и предоставени от лектора.

Дата Лекция download
1. 5.10.2015 Начални сведения за кодове и крайни полета pdf
2. 13.10.2015 Абсолютната група на Galois на крайно поле pdf
3. 5.11.2013 Дискретни нормирания на функционално поле на една променлива. pdf
4. 26.10.2015 Рационални и затворени точки на афинни алгебрични множества. pdf
5. 2.11.2015 Теорема на Hilbert за базиса и Теорема на Hilbert за нулите. pdf
6. 26.11.2013 Рационални и затворени точки на проективни алгебрични множества. pdf
7. 09.11.2015 Функционално поле на алгебрично многообразие. Локален пръстен на точка. pdf
8. 16.11.2015 Морфизми на алгебрични многообразия. pdf
9. 16.11.2015 Рационални изображения на алгебрични многообразия. pdf
10. 23.11.2015 Теорема на Bezout. Полиномиални кодове върху равнинни криви. pdf
11. 14.12.2015 Размерност на многообразие. Лема на Noether за нормализация. pdf
12. 5.03.2012 Локален пръстен на гладка точка на крива pdf
13. 16.03.2012 Съответствие между затворени точки и класове дискретни нормирания с една и съща степен pdf
14. 29.03.2012 Дивизори. Теорема на Riemann. Род на крива. pdf
15. 29.03.2012 Аделна форма на Теоремата на Riemann-Roch pdf
16. 1.05.2012 Диференциални форми и диференциали на Weil pdf
17. 21.05.2012 Дзета функция на Hasse-Weil pdf
18. 1.06.2012 Теорема на Hasse-Weil и граница на Hasse-Weil за броя на рационалните точки на крива над крайно поле pdf
19. 1.06.2012 Алгебро-геометрични кодове. Декодиране чрез локатор на грешката. pdf
20. 14.12.2015 Допирателно пространство на Зариски. pdf
21. 11.01.2016 Допирателни кодове pdf
ФМИ  |  Home  |  Top