Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Увод в теорията на числата

вид: изборен Курс 1, 2, 3, 4; летен семестър
хорариум: 3 часа лекции + 0 часа семинар
изисквания: няма специални предварителни изисквания
специалност: "Математика",  "Математика и Информатика",
"Информатика",  "Приложна Математика"
преподавател: ст. н.с. Николай Манев
разписание: Курсът не се чете през този семестър.

Анотация

Курсът е един увод в теорията на числата, който започва с построяването на системата на естествените числа чрез аксиомите на Пеано и завършва със съвременни приложения на теорията на числата в криптографията и предаването на информация. След аксиоматичното построяване на естествените числа и разширяването им до пръстена на целите числа се формулират и доказват основните аритметични свойства на целите числа. Специално внимание се обръща на разпределението на простите числа, като с елементарни методи се получават някои оценки, след което се формулира известната теорема за асимптотичното разпределение на простите числа. Въвеждането на сравнения формализира задачите за делимост и дава възможност да се използуват алгебрични методи в теорията на числата. Установяват се основните свойства на сравненията и се намират всички естествени числа n, за които обратимите остатъци по модул n образуват циклична група. Езикът на сравненията се използува също така при изследването на квадратичните остатъци по модул дадено просто число и доказателството на квадратичния закон за реципрочност. В следващата част на курса се разглеждат някои от приложенията на теорията на числата в криптографията: формулират се основните криптографски понятия, дават се примери на симетрични и асиметрични криптосистеми (блокови шифри, поточни шифри, RSA) и се обсъждат някои методи за управление на криптографски ключове (протокол на Diffie-Hellman) и създаване на електронен подпис. Отделен раздел е посветен на дискретното преобразувание на Фурие на комплексни функции, дефинирани върху крайна циклична група - един аналог на класическото преобразувание на Фурие на комплексни функции, дефинирани върху единичната окръжност. В края на курса се разглеждат някои диофантови уравнения от втора степен (уравнение на Пел).

Конспект  pdf

 1. Аксиоми на Пеано. Делимост и деление с остатък.
 2. Най-голям общ делител. Алгоритъм на Евклид.
 3. Прости числа. Основна теорема на аритметиката.
 4. Бройни системи. Сложност на аритметични операции.
 5. Аритметични функции I.
 6. Аритметични функции II.
 7. Разпределение на простите числа.
 8. Елементарни свойства на сравненията.
 9. Линейни сравнения. Китайска теорема за остатъците.
 10. Сравнения от втора и по-висока степен.
 11. Примитивни корени и индекси.
 12. Съществуване на примитивен корен. Циклична ли е Zn* ?
 13. Квадратични и многостепенни остатъци.
 14. Квадратичен закон за реципрочност.
 15. Криптографски примитиви и механизми.
 16. Електронен подпис.
 17. Генериране на големи прости числа.
 18. Диофантови уравнения от втора степен.
 19. Уравнение на Пел.

Пълният курс лекции се намира на http://www.manev.net/edu и на web-страницата на катедра Алгебра.

Литература

Н. Манев, Лекции по Теория на Числата.

ФМИ  |  Home  |  Top