Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Семинар по алгебра

вид: изборен Курс 1, 2, 3, 4; летен семестър
хорариум: 3 часа лекции + 0 часа семинар
изисквания: алгебрични познания в рамките на курса "Линейна алгебра"
специалност: "Математика",  "Математика и Информатика",
"Информатика",  "Приложна Математика"
преподавател: гл. ас. Татяна Тодорова
разписание: Курсът не се чете през този семестър.

Анотация

Целта на този учебен семинар е задълбочаване знанията на студентите по линейна алгебра и висша алгебра. Ще бъдат изучавани, като допълнение на основните курсове "Линейна алгебра" и "Висша алгебра", следните алгебрични структури: линейни пространства, групи, модули, пръстени и полета.

Забележка: за семинара ще бъдат записани не повече от 30 студенти.

Примерен конспект  pdf

 1. Инвариантни подпространства относно действието на линеен оператор.
 2. Жорданова нормална форма - съществуване.
 3. Жорданова нормална форма -единственост.
 4. Жорданова нормална форма на линеен оператор: примери.
 5. Теорема на Хамилтон-Кейли.
 6. Унитарни пространства. Унитарни и ортогонални оператори.
 7. Теорема на Ойлер за ортогоналните преобразования.
 8. Ермитови оператори. Собствени вектори и стойности.
 9. Билинейни и квадратични форми.
 10. Положително дефинитни квадратични форми. Метод на Якоби. Критерий на Силвестър.
 11. Теореми за минимакса.
 12. Модули над пръстени.
 13. Доказателство на теоремата на Хамилтон-Кейли, използуващо модули.
 14. Области на главни идеали. Единственост на разлагането на прости елементи в област на главни идеали.
 15. Структура на крайнопородените абелеви групи - съществуване.
 16. Структура на крайнопородените абелеви групи - единственост.
 17. Структура на крайнопородените модули над области на главни идеали.
 18. Приложения на структурната теорема за крайно породени подули над области на главни идеали. Жорданова нормална форма.
 19. Прости групи. Простота на алтернативната група.
 20. Простота на матричния пръстен над поле.
 21. Алгебрична обвивка на поле.
 22. Сепарабелни и чисто несепарабелни разширения на полета. Примери.
 23. Алгебрични и трансцендентни числа.
 24. Трансцендентност на e.
 25. Квадратични остатъци - критерий на Ойлер. Квадратичен закон за реципрочност (елементарно доказателство).
 26. Суми на Гаус. Доказателство на квадратичния закон за реципрочност чрез суми на Гаус.
 27. Представяне на естествените числа като сума на квадрати.
 28. Крайни полета.
 29. Неразложими полиноми над крайни полета.
 30. Доказателство на квадратичния закон за реципрочност чрез крайни полета.

Литература

 1. К. Дочев, Д. Димитров, Линейна алгебра djvu, Наука и изкуство, 1977.
 2. Пл. Сидеров, Записки по алгебра. Линейна алгебра, 2001.
 3. Пл. Сидеров, К. Чакърян, Записки по алгебра. Висша алгебра, 2001.
 4. А. Кострикин, Увод в алгебрата djvu, София 1981.
 5. Г. Генов, С. Миховски, Т. Моллов, Алгебра с теория на числата djvu,
  Наука и изкуство, 1991.
 6. К. Айерленд, М. Розен, Классическое введение в современную терию чисел, 1987. djvu
 7. М. Постников, Введение в теорию алгебраичиских чисел, 1982.
ФМИ  |  Home  |  Top