Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Теория на кодирането

вид: изборен Курс 1, 2, 3, 4; летен семестър
хорариум: 3 часа лекции + 0 часа семинар
изисквания: добро познаване на материала от курса "Линейна алгебра"
специалност: "Математика",  "Математика и Информатика",
"Информатика",  "Приложна Математика"
преподавател: доц. Евгения Великова
разписание: Курсът не се чете през този семестър.

Анотация

Курсът по теория на кодирането е уводен в теорията на кодовете поправящи грешки. В него се излагат основните параметри на шумозащитните кодове , които се използуват при предаване на информация по канали с шум. Предимно се изучават линейни кодове над крайни полета и някои от най-използваните граници за параметрите на кодове, разглеждат се основните алгоритми за кодиране и декодиране. Изучават се и конкретните класове на едни от най-често прилаганите кодове - симплекс кодове и кодове Хеминг, кодове на Рид-Малер и мажоритарни алгоритми за декодиране. Някои от основните свойства на полиноми над крайни полета са застъпени в този курс, както и приложението им при цикличните кодове над произволно крайно поле, въвеждат се БЧХ кодовете и един алгебричен алгоритъм за тяхното декодиране. Разглеждат се и матрици на Адамар и свързаните с тях оптимални нелинейни двоични кодове на Адамар, а така също съвършените линейно-двоичен и троичен код на Голей, които са свързани с матриците на Адамар.

Конспект

 1. Предаване на информация по канал с шум. Типове канали и основни видове кодове. Двоичен симетричен канал.
 2. Разстояние на Хеминг. Декодиране по метода на максималното правдоподобие. Декодиране и вероятност за грешки.
 3. Двоичен линеен код - размерност, пораждаща матрица, минимално разстояние. Двоичен симплекс код.
 4. Проверочна матрица на двоичен линеен код, външно произведение на двоични вектори и дуален код. Код на Хеминг. Самодуални кодове,
 5. Съседни класове и синдроми при двоични линейни кодове. Декодиране на двоичен код чрез таблица на Слепян и чрез синдроми. Декодиране на кодовете на Хеминг.
 6. Теглови спектър на двоичен линеен код и вероятност за неоткрита грешка. Тъждество на Мак-Уилиамс за двоичен линеен код.
 7. Булеви функции. Кодове на Рид-Малер - размерност и пораждаща матрица.
 8. Минимално разстояние и дуален код на на кодовете на Рид-Малер. Геометрично представяне на кодовете на Рид-Малер.
 9. Декодиране на кодовете на Рид-Малер - декодер на Рид и постъпков мажоритарен декодер.
 10. Граница на Плоткин за нелинейни двоични кодове. Матрици на Адамар и кодове на Адамар. Двоичен код на Голей.
 11. Линейни кодове над крайно поле. Пораждаща матрица, минимално разстояние. Кодиране. Вътрешна произведение, проверочна матрица и дуален код.
 12. Съседни класове и лидери на линеен код. Граница на Плоткин и "Норсе" границата. Граница на Сингълтон и граница на Вааршамов-Джилберт.
 13. Остатъчен код. Граница на Грийсмер. Грийсмерови и оптимални кодове. Граница на Хеминг и съвършени линейни кодове.
 14. Основни методи за декодиране на линеен код - декодиране чрез стандартни масиви, декодиране чрез масиви, мажоритарно декодиране.
 15. Методи за получаване на кодове.
 16. Полиноми над крайно поле - основни свойства. Построяване на крайно поле.
 17. Циклични кодове. Пораждащ и проверочен полином.
 18. Кодиране на цикличен код. Декодер на Мегит.
 19. БЧХ граница. БЧХ кодове, кодове на Рид-Соломон - свойства.
 20. Алгоритъм на Питерсон - Горенщейн - Цирлер за декодиране на БЧХ кодове.

Литература

 1. Е. Великова-Бандова, Записки по кодиране - Двоични шумозащитни кодове, ISBN 954-16-0018-2, ФОИ-КОМЕРСЕ, София, 2001.
 2. Е. Великова-Бандова, Записки по кодиране - Циклични кодове, ISBN 954-16-0020-4, ФОИ-КОМЕРСЕ, София, 2001.
 3. Adàmek, J, Foundations of coding, A Wiley-Interscience Publication, 1991.
 4. Берлекэмп Э., Алгебраическая теoрия кодирования, "Мир", Москва, 1971.
 5. Додунеков, С., Денев Й., Кодиране на информацията, "Народна Просвета", 1985.
 6. MacWilliams F.J., Sloan N.J.A, The theory of error-correcting codes, North-Holland, Amsterdam, 1977.
 7. Тончев, В., Комбинаторни конфигурации - Дизайни кодове, графи, "Наука и Изкуство", София, 1984.
ФМИ  |  Home  |  Top