Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Алгебра II

вид: задължителен Курс 2 - летен семестър
хорариум: 3 часа лекции + 3 часа семинар
специалност: "Компютърни Науки"
преподавател: Курсът не се чете през този семестър.

Анотация

В този курс се въвеждат основите понятия от абстрактната алгебра и теорията на числата, които в последно време намират все по-широко приложение в редица области на информатиката. Целта на курса е студентите да се запознаят и да се научат да боравят със следните основни обекти: групи, сравнения при числата, полиноми, полета. С оглед на приложенията по-подробно се разглеждат крайните групи, симетричната група и действието на група върху множество, а също така при полетата е отделено по-голямо влияние на крайните полета и на начините на представяне на елементите им. Препоръчително е в курса да се разгледат и теоремите на Силов, крайни абелеви групи, квадратични остатъци, закон на Гаус за реципрочност и циклотомични полиноми.

Примерен конспект

 1. Групи - определения, примери, циклична група и ред на елемент.
 2. Симетрична и Алтернативна група. Теорема на Кейли.
 3. Подгрупи и съседни класове. Теорема на Лагранж и приложения.
 4. Нормална подгрупа, фактор група, хомоморфизъм.
 5. Действие на група в множество, орбити и стабилизатори.
 6. Определение и основни свойства на сравненията.
 7. Обратими елементи в пръстена на класовете остатъци по модул n.
 8. Основни свойства на функцията на Ойлер. Теорема на Ойлер-Ферма и приложения.
 9. Сравнения от първа степен. Китайска теорема за остатъците и приложения.
 10. Показатели по прост модул, примитивни корени по прост модул.
 11. Операции с полиноми над поле, теорема за делене с частно и остатък.
 12. Най-голям общ делител на полиноми, алгоритъм на Евклид. Тъждество на Безу.
 13. Неразложими полиноми. Лема на Гаус за полиноми с цели коефициенти.
 14. Корени на полиномите, кратни корени, формули на Виет.
 15. Симетрични полиноми, елементарни симетрични полиноми и степенни сборове, формули на Нютон.
 16. Пръстени, идеали и факторпръстени.
 17. Полета, характеристика на поле, прости подполета.
 18. Разширения на полета, съществуване на разширение на поле, в което даден полином има корен. Поле на разлагане.
 19. Алгебрични елементи, минимален полином на елемент, алгебрични разширения.
 20. Крайни полета - основни свойства.
 21. Крайно поле - съществуване и единственост.
 22. Мултипликативна група на крайно поле и примитивни елементи.
 23. Представяне на елементите на крайно поле.

Литература

 1. П. Сидеров, Записки по алгебра (групи, пръстени, полиноми), Веди, София 2002.
 2. Г. Биркхоф, Т. Барти, Съвременна приложна алгебра, София 1978.
 3. Г. Генов, С. Миховски, Т. Моллов, Алгебра с теория на числата djvu, Наука и изкуство, 1991.
 4. А. Кострикин, Увод в алгебрата djvu, София 1981.
 5. А. Курош, Курс высшей алгебры, Москва 1975.
 6. Р. Лидл, Г. Нидеррайтер, Конечные поля, Москва 1988.
 7. К. Дочев, Д. Димитров, В. Чуканов, Ръководство за упражнения по висша алгебра (пръстени и полета, полиноми, групи) djvu, Наука и изкуство, 1976.
ФМИ  |  Home  |  Top