Катедра по математическа логика и приложенията й


English version Bulgarian version

Home
Members
Bachelor Courses
Master of Science Programs
Defended Master Theses
Our Postgraduate Students
Resources

Магистърски програми по „Логика и алгоритми“

  • Нашата катедра отговаря за обучението на магистри в специализация „Логика и алгоритми“, което се провежда по две програми: една за получаване на образователната степен „магистър по математика“ и друга за получаване на образователната степен „магистър по информатика“.
  • Обучението се извършва в рамките на три семестъра, като третият е предназначен за резработване и защита на дипломна работа. За студенти, които не са завършили ФМИ, се предвижда една допълнителна учебна година, през която те ще трябва да слушат избрани курсове от бакалавърските програми на ФМИ и от магистърските програми по „Логика и алгоритми“.

Учебен план за получаване на образователна степен „магистър по математика“

I семестър
1. Математическа логика II
2. Модална логика
3. Теория на рекурсията
4. Ламбда смятане
II семестър
1. Теория на моделите
2. Теория на множествата
3. Изборни дисциплини — 90 часа
III семестър
Разработване и защита на дипломна работа

Учебен план за получаване на образователна степен „магистър по информатика“

I семестър
1. Математическа логика II
2. Модална логика
3. Теория на рекурсията
4. Ламбда смятане
5. Алгоритми и структури данни
II семестър
1. Автомати над безкрайни обекти
2. Приложения на крайните автомати
3. Изборни дисциплини — 75 часа
III семестър
Разработване и защита на дипломна работа
Главна страница
Членове
Бакалавърски курсове
Магистърски програми
Защитени дипломни работи
Нашите докторанти
Ресурси