Department of Mathematical Logic and Applications


English version Bulgarian version

Home
Members
Bachelor Courses
Master of Science Programs
Defended Master Theses
Our Postgraduate Students
Resources

Defended Master Theses written at the Department of Mathematical Logic

Remark. An asterisk after the name indicates affiliation to some other department during the graduate study.

1973

 • Славян Радославов Радев  —  Slavian Radev
  "Интуиционистко модално пропозиционално смятане"

1974

 • Йордан Ангелов Зашев  —  Jordan Zashev
  "Стъпаловидна семантична система с дедуктивни импликации, еквивалентна на системата на Марков"

1977

 • Любомир Лалов Иванов  —  Lyubomir Ivanov
  "Рекурсивност в естествени комбинаторни пространства"
 • Еличка Иванова Цветкова
  "Предикатни логики със силно отрицание"
 • Веселин Петров Петров  —  Vesselin Petrov
  "Категорни пространства"
 • Мартин Матеев Табаков  —  Martin Tabakov
  "Примитивно-рекурсивни вероятностни функции"
 • Петър Стефанов Радучев
  "Съждителни смятания с няколко отрицания"

1978

 • Елена Георгиева Пазова
  "Изследване на едно конкретно комбинаторно пространство"
 • Русанка Първанова Луканова  —  Roussanka Loukanova
  "Псевдокомбинаторни пространства и рекурсивност в тях"
 • Ангел Василев Дичев  —  Angel Ditchev
  "Изчислимост в смисъл на Московакис и връзката й с частичната рекурсивност посредством номерации"
 • Милена Цветкова Михайлова
  "Редукция на модалности в някои интуиционистки модални логики"
 • Марион Саркис Мирчева  —  Marion Mircheva
  "Модални алгебри на Пост и многозначни модални логики"

1979

 • Александра Андреева Соскова  —  Alexandra Soskova
  "Някои въпроси, свързани с дефиницията на понятието проста изчислимост"
 • Иван Николаев Сосков  —  Ivan Soskov
  "Просто изчислими функции на краен брой аргументи, менящи се в основното множество и приемащи стойности в него"
 • Мони (Соломон) Исак Паси  —  Solomon Passy
  "Структурирани програми за машините на Тюринг"
 • Огнемир Игнатов Игнатов
  "Приложение на комбинаторните пространства за изучаване сложността на пресмятанията"
 • Красимир Атанасов Киров
  "Пълнота на една интуиционистка модална система"

1980

 • Иван Маринов Лонгочев
  "Пълнота на динамичната логика, разширена с програмни оператори за тестове"
 • Тинко Величков Тинчев  —  Tinko Tinchev
  "Релевантни системи"
 • Марина Иванова Димитрова
  "Представимост на IO-езиците в програмни машини с магазин"

1981

 • Борислав Петров Юруков  —  Borislav Yurukov
  "Частично рекурсивни функции с реален аргумент и тяхното приложение за апроксимиране на реални конструктивни функции"
 • Владимир Ангелов Попов
  "Секвенционални формулировки на някои интуиционистки модални логики"
 • Мариана Георгиева Вътова
  "Проблемата за еквивалентност за един клас програмни схеми"
 • Веселин Ценов Целков
  "Интуиционистки модални логики, противоречащи на логиките на Ригер - Нишимура"

1982

 • Александър Симеонов Тодоринов
  "Конструктивна непрекъснатост на s-функции и d,s-функции"

1983

 • Емил Апостолов Апостолов
  "Програмни динамични логики на интуиционистка основа"

1984

 • Валентин Феодоров Горанко  —  Valentin Goranko
  "Интерполационна теорема на Крейг в съждителни логики със силно отрицание"
 • Георги Димитров Николов
  "Един алгоритъм за намиране на извод с минимална ширина"

1985

 • Стела Колева Николова  —  Stela Nikolova
  "Пример за алгебрична система, пълна по отношение на изчислимост със стандартни програми, снабдени с броячи, но непълна по отношение на изчислимост с рекурсивни програми"
 • Елка Христова Димитрова
  "Конструктивизация на Хилбертовата аксиоматика на геометрията с по-слаб принцип за непрекъснатост"
 • Асен Петков Асенов
  "N-мерна пропозиционална динамична логика"

1986

 • Радост Димова Братанова
  "Един модален език на предикатното смятане"

1987

 • Мирослав Иванов Генов
  "Логики на прости информационни структури с релации за прилика и информативност"

1993

 • Милена Тодорова Стефанова
  "Хомоморфни образи на регулярните и безконтекстните езици в полугрупата от субституции"
 • Андрей Евгениев Арсов
  "Теореми за пълнота в разширения на логиката на стрелките"
 • Румен Димитров Димитров  —  Rumen Dimitrov
  "Характеризация на ефективната изчислимост относно номерации, спрямо които са ефективни изваждането на единица и сравняването с нула"
 • Стоян Милков Михов  —  Stoyan Mihov
  "Унификация на корегулярни множества"

1994

 • Чавдар Иванов Илиев
  "Редукции на изводи и свойство на Чърч - Росер"
 • Елка Димитрова Маринова (Божкова)  —  Elka Bozhkova
  "Същeствуване на рекурсивно номеруемо множество A, за което  An-1m Anm An+1 "
 • Димитър Панайотов Гелев  —  Dimitar Guelev
  "Теорема за силна пълнота на вероятностната логика на Сегерберг"
 • Милена Йорданова Бранкова
  "Теорема за пълнота на една информационна модална логика"

1995

 • Биляна Иванова Гайтанджиева
  "Теорема на Салквист за полимодален език с константи"
 • Весела Гочева Гочева (Балева)  —  Vessela Baleva
  "Една семантика на логически програми с параметри"
 • Огнян Стефанов Герасимов  —  Ognjan Gerasimov
  "Модална логика за геометрията на инцидентността"
 • Анелия Иванова Димитрова
  "Условие за „обратимост“ на правилата за извод при смятане с обобщени секвенции"
 • Димитър Димитров Добрев  —  Dimiter Dobrev
  "Периодични зацикляния в Пролог"

1996

 • Елена Кирилова Началничка
  "Последователно допустими функции"
 • Ана Йорданова Денева
  "Модални логики за локални и глобални прилики"
 • Лазар Гаврилов Борисов  —  Lazar Borissov
  "Естествено-индуктивни дефиниции в абстрактни структури"
 • Антон Кирилов Зиновиев  —  Anton Zinoviev
  "Върху една аксиоматизация на кодовото изчисление"
 • Николай Кирилов Дяков *  —  Nikolay K. Diakov
  "Реализация на език за функционално програмиране"
 • Емил Георгиев Николов
  "За една система на Тарски за елементарната геометрия"

1997

 • Паскал Николаев Пиперков  —  Paskal Piperkov
  "Характеризация чрез аксиоми от първи ред на 3-местните информационни релации"
 • Милена Гошева Мушкарова
  "Определяне на Фридманово изчислимите функции чрез системи от рекурсивни уравнения"
 • Владимир Стефанов Сосков  —  Vladimir Soskov
  "Характеризация на следващото допустимо множество посредством номерации"

1998

 • Георги Иванов Жожгов  —  Gueorgui Jojgov
  "Двойки от степени от структури"
 • Николай Любомиров Попов
  "Периодични взаимодействия"
 • Вера Димитрова Бучкова  —  Vera Boutchkova
  "Генеричност в степени от структури"

1999

 • Иван Пламенов Ангелов
  "Кодиране на изброимите релации от s-степени"
 • Владимир Траянов Трифонов
  "Теорема за пълнота на вероятностната интервална темпорална логика относно стандартната й семантика"
 • Владимир Василев Димитров  —  Vladimir Dimitrov
  "Градуирани модалности: модалният оператор „има безбройно много“"

2000

2001

2002

 • Георги Маринов Георгиев  —  Georgi Marinov
  "Ригерови универсуми"
 • Георги Димитров Харизанов *
  "Десетият проблем на Хилберт"
 • Николай Рангелов Колев
  "Игри на Еренфойхт - Фресе"

2003

2004

 • Богомил Колчев Ковачев
  "Равномерни регулярни номерации"
 • Христо Александров Ганчев  —  Hristo Ganchev
  "Регулярни номерации"

2005

2006

2007

 • Петър Ванев Илиев
  "Модални логики за конфликтни ситуации"
 • Цветан Чавдаров Дунчев
  "Модална определимост в клас от структури с две релации на еквивалентност"
 • Калин Георгиев Николов
  "Компресия на ациклични детерминирани крайни автомати чрез сливане на изоморфни подавтомати. Рекурсивни автомати"
 • Явор Нейчев Ненов
  "Разрешима модална логика за топологични релации"
 • Ирина Димитрова Паунова
  "Градирана модална логика на сечението"
 • Огнян Йорданов Захариев
  "Модални езици с имена"

2008

2009

2010

 • Татяна Иванова
  "Логики за правите в Евклидовата равнина с предикатите пресичане, успоредност и перпендикулярност"
Главна страница
Членове
Бакалавърски курсове
Магистърски програми
Защитени дипломни работи
Нашите докторанти
Ресурси