Катедра по математическа логика и приложенията й


English version Bulgarian version

Home
Members
Bachelor Courses
Master of Science Programs
Defended Master Theses
Our Postgraduate Students
Resources

Защитени дипломни работи към катедрата по математическа логика и приложенията й

Забележка. Звездичка след името означава, че дипломантът е бил зачислен към друга катедра по време на обучението.

1973

 • Славян Радославов Радев  —  Slavian Radev
  "Интуиционистко модално пропозиционално смятане"

1974

 • Йордан Ангелов Зашев  —  Jordan Zashev
  "Стъпаловидна семантична система с дедуктивни импликации, еквивалентна на системата на Марков"

1977

 • Любомир Лалов Иванов  —  Lyubomir Ivanov
  "Рекурсивност в естествени комбинаторни пространства"
 • Еличка Иванова Цветкова
  "Предикатни логики със силно отрицание"
 • Веселин Петров Петров  —  Vesselin Petrov
  "Категорни пространства"
 • Мартин Матеев Табаков  —  Martin Tabakov
  "Примитивно-рекурсивни вероятностни функции"
 • Петър Стефанов Радучев
  "Съждителни смятания с няколко отрицания"

1978

 • Елена Георгиева Пазова
  "Изследване на едно конкретно комбинаторно пространство"
 • Русанка Първанова Луканова  —  Roussanka Loukanova
  "Псевдокомбинаторни пространства и рекурсивност в тях"
 • Ангел Василев Дичев  —  Angel Ditchev
  "Изчислимост в смисъл на Московакис и връзката й с частичната рекурсивност посредством номерации"
 • Милена Цветкова Михайлова
  "Редукция на модалности в някои интуиционистки модални логики"
 • Марион Саркис Мирчева  —  Marion Mircheva
  "Модални алгебри на Пост и многозначни модални логики"

1979

 • Александра Андреева Соскова  —  Alexandra Soskova
  "Някои въпроси, свързани с дефиницията на понятието проста изчислимост"
 • Иван Николаев Сосков  —  Ivan Soskov
  "Просто изчислими функции на краен брой аргументи, менящи се в основното множество и приемащи стойности в него"
 • Мони (Соломон) Исак Паси  —  Solomon Passy
  "Структурирани програми за машините на Тюринг"
 • Огнемир Игнатов Игнатов
  "Приложение на комбинаторните пространства за изучаване сложността на пресмятанията"
 • Красимир Атанасов Киров
  "Пълнота на една интуиционистка модална система"

1980

 • Иван Маринов Лонгочев
  "Пълнота на динамичната логика, разширена с програмни оператори за тестове"
 • Тинко Величков Тинчев  —  Tinko Tinchev
  "Релевантни системи"
 • Марина Иванова Димитрова
  "Представимост на IO-езиците в програмни машини с магазин"

1981

 • Борислав Петров Юруков  —  Borislav Yurukov
  "Частично рекурсивни функции с реален аргумент и тяхното приложение за апроксимиране на реални конструктивни функции"
 • Владимир Ангелов Попов
  "Секвенционални формулировки на някои интуиционистки модални логики"
 • Мариана Георгиева Вътова
  "Проблемата за еквивалентност за един клас програмни схеми"
 • Веселин Ценов Целков
  "Интуиционистки модални логики, противоречащи на логиките на Ригер - Нишимура"

1982

 • Александър Симеонов Тодоринов
  "Конструктивна непрекъснатост на s-функции и d,s-функции"

1983

 • Емил Апостолов Апостолов
  "Програмни динамични логики на интуиционистка основа"

1984

 • Валентин Феодоров Горанко  —  Valentin Goranko
  "Интерполационна теорема на Крейг в съждителни логики със силно отрицание"
 • Георги Димитров Николов
  "Един алгоритъм за намиране на извод с минимална ширина"

1985

 • Стела Колева Николова  —  Stela Nikolova
  "Пример за алгебрична система, пълна по отношение на изчислимост със стандартни програми, снабдени с броячи, но непълна по отношение на изчислимост с рекурсивни програми"
 • Елка Христова Димитрова
  "Конструктивизация на Хилбертовата аксиоматика на геометрията с по-слаб принцип за непрекъснатост"
 • Асен Петков Асенов
  "N-мерна пропозиционална динамична логика"

1986

 • Радост Димова Братанова
  "Един модален език на предикатното смятане"

1987

 • Мирослав Иванов Генов
  "Логики на прости информационни структури с релации за прилика и информативност"

1993

 • Милена Тодорова Стефанова
  "Хомоморфни образи на регулярните и безконтекстните езици в полугрупата от субституции"
 • Андрей Евгениев Арсов
  "Теореми за пълнота в разширения на логиката на стрелките"
 • Румен Димитров Димитров  —  Rumen Dimitrov
  "Характеризация на ефективната изчислимост относно номерации, спрямо които са ефективни изваждането на единица и сравняването с нула"
 • Стоян Милков Михов  —  Stoyan Mihov
  "Унификация на корегулярни множества"

1994

 • Чавдар Иванов Илиев
  "Редукции на изводи и свойство на Чърч - Росер"
 • Елка Димитрова Маринова (Божкова)  —  Elka Bozhkova
  "Същeствуване на рекурсивно номеруемо множество A, за което  An-1m Anm An+1 "
 • Димитър Панайотов Гелев  —  Dimitar Guelev
  "Теорема за силна пълнота на вероятностната логика на Сегерберг"
 • Милена Йорданова Бранкова
  "Теорема за пълнота на една информационна модална логика"

1995

 • Биляна Иванова Гайтанджиева
  "Теорема на Салквист за полимодален език с константи"
 • Весела Гочева Гочева (Балева)  —  Vessela Baleva
  "Една семантика на логически програми с параметри"
 • Огнян Стефанов Герасимов  —  Ognjan Gerasimov
  "Модална логика за геометрията на инцидентността"
 • Анелия Иванова Димитрова
  "Условие за „обратимост“ на правилата за извод при смятане с обобщени секвенции"
 • Димитър Димитров Добрев  —  Dimiter Dobrev
  "Периодични зацикляния в Пролог"

1996

 • Елена Кирилова Началничка
  "Последователно допустими функции"
 • Ана Йорданова Денева
  "Модални логики за локални и глобални прилики"
 • Лазар Гаврилов Борисов  —  Lazar Borissov
  "Естествено-индуктивни дефиниции в абстрактни структури"
 • Антон Кирилов Зиновиев  —  Anton Zinoviev
  "Върху една аксиоматизация на кодовото изчисление"
 • Николай Кирилов Дяков *  —  Nikolay K. Diakov
  "Реализация на език за функционално програмиране"
 • Емил Георгиев Николов
  "За една система на Тарски за елементарната геометрия"

1997

 • Паскал Николаев Пиперков  —  Paskal Piperkov
  "Характеризация чрез аксиоми от първи ред на 3-местните информационни релации"
 • Милена Гошева Мушкарова
  "Определяне на Фридманово изчислимите функции чрез системи от рекурсивни уравнения"
 • Владимир Стефанов Сосков  —  Vladimir Soskov
  "Характеризация на следващото допустимо множество посредством номерации"

1998

 • Георги Иванов Жожгов  —  Gueorgui Jojgov
  "Двойки от степени от структури"
 • Николай Любомиров Попов
  "Периодични взаимодействия"
 • Вера Димитрова Бучкова  —  Vera Boutchkova
  "Генеричност в степени от структури"

1999

 • Иван Пламенов Ангелов
  "Кодиране на изброимите релации от s-степени"
 • Владимир Траянов Трифонов
  "Теорема за пълнота на вероятностната интервална темпорална логика относно стандартната й семантика"
 • Владимир Василев Димитров  —  Vladimir Dimitrov
  "Градуирани модалности: модалният оператор „има безбройно много“"

2000

2001

2002

 • Георги Маринов Георгиев  —  Georgi Marinov
  "Ригерови универсуми"
 • Георги Димитров Харизанов *
  "Десетият проблем на Хилберт"
 • Николай Рангелов Колев
  "Игри на Еренфойхт - Фресе"

2003

2004

 • Богомил Колчев Ковачев
  "Равномерни регулярни номерации"
 • Христо Александров Ганчев  —  Hristo Ganchev
  "Регулярни номерации"

2005

2006

2007

 • Петър Ванев Илиев
  "Модални логики за конфликтни ситуации"
 • Цветан Чавдаров Дунчев
  "Модална определимост в клас от структури с две релации на еквивалентност"
 • Калин Георгиев Николов
  "Компресия на ациклични детерминирани крайни автомати чрез сливане на изоморфни подавтомати. Рекурсивни автомати"
 • Явор Нейчев Ненов
  "Разрешима модална логика за топологични релации"
 • Ирина Димитрова Паунова
  "Градирана модална логика на сечението"
 • Огнян Йорданов Захариев
  "Модални езици с имена"

2008

2009

2010

 • Татяна Иванова
  "Логики за правите в Евклидовата равнина с предикатите пресичане, успоредност и перпендикулярност"
Главна страница
Членове
Бакалавърски курсове
Магистърски програми
Защитени дипломни работи
Нашите докторанти
Ресурси