за проекта за темата за автора   e-mail  

симетричен оператор - свойства симетрични матрици собствени вектори канонизация

Характеристични корени на симетрична матрица

В тази страница е изложено:
подробното доказателство на теоремата, че всяка симетрична матрица с реални елементи има реални характеристични корени.
Припомняне на основните свойства на комплексното спрягане при комплексни числа, защото тези свойства са от съществено значение при доказателството на теоремата.  

Теорема:

Характеристичните корени на  симетрична матрица с реални елементи са реални числа.

Доказателство:
Нека матрицата е A квадратна от ред n, тогава нейният характеристичен полином е полином с реални коефициенти от степен n .
Нека λ1 е един корен на този полином и той в общия случай е комплексно число.Щом λ1 е корен, следователно матрицата A-λ1.E  има детерминанта 0.  Това означава,че  хомогенната система с матрица A-λ1.E  има ненулево решение, но

следователно и системата 

  има ненулево решение.
Нека (α1,...,αn) е едно ненулево решение на тази система. Тъй като коефициентите на системата са комплексни числа, то и това решение в общия случай е комплексно. 
Тогава е изпълнено . Умножаваме отлява двете страни на това 
равенството по вектора   и получаваме следното:
(1)
Транспонираме равенство (1) и получаваме
(2)
Вземаме комплексното спегнато на всички елементи от равенство (1) и  получаваме:
(3)

използвали сме, че матрицата A e с реални елементи и

  Векторът (α1,...,αn) е ненулев  и е изпълнено:

Левите страни на равенствата (2)  и (3) съвпадат, следователно съвпадат и десните им страни:

Откъдето получихме, че характеристичния корен  λ1 е реално число и теоремата е доказана.

 

Да си припомним основните свойства на спрягането на комплексни числа, които бяха използвани в доказателството на горната теорема:

Комплексното спрегнато на е числото .
Основните свойства на комплексното спрягане са следните:
λ е реално число тогава и само тогава когато .