за проекта за темата за автора    e-mail  

симетричен оператор - свойства симетрични матрици собствени вектори канонизация

Симетрични матрици

В тази страница ще се запознаем с
определение за симетрична матрица и основни примери;
Свойството 1,че симетричните матрици образуват подпространство на пространството на всички квадратни оператори
Свойство 2 и свойство 3 за обратна матрица и произведение на симетрични матрици.
Свойство 4 , чрез което можем да получаваме симетрична матрица от произволна матрица. 
Задача за упражнение.

Определение за симетрична матрица:

Една квадратна матрица  A се нарича симетрична, ако е изпълнено за  
произволни стойности на индексите

Примери на симетрични матрици:

 

 

С други думи една квадратна матрица  A е симетрична, точно когато съвпада със своята транспонирана, т.е. A=At.Това условие по-лесно се проверява отколкото условието от определението.

Свойства на симетричните матрици:

Свойство 1:

 Нека A и B са  симетрични матрици, т.е. и  , тогава:
   
е  симетрична матрица , защото
е  симетрична матрица , защото

 

Това свойство означава, че множеството от всички симетрични матрици от фиксиран ред образуват подпространство на пространството от всички квадратни   матрици от този ред . 

Свойство2 :

Ако матрицата A е обратима и симетрична, то и нейната обратна  е симетрична.
Доказателство
Нека да бележим с   B обратната матрица , тогава от имаме:
От това равенство се вижда, че  също е обратна 
матрица за  A , но всяка обратима матрица има  единствена  обратна, то  
е симетрична матрица.

 

Свойство 3 

Ако две симетрични матрици A и B  комутират помежду си ( A.B=B.A), то тяхното произведение също е симетрична матрица.
Доказателство:

 

Пример: Да разгледаме следните симетрични  матрици , и
A и B не комутират и  произведението им
не е симетрична матрица
матриците A и C комутират  и за тях имаме

 

Като използвате, че  опитайте се да докажете следното свойство, 
 чрез което можем да получаваме симетрични матрици.
Свойство 4: е симетрична матрица, за произволна матрица A.

 

Пример:  Нека , тогава и така получаваме  следните 
симетрични матрици: и .

Задача за упражнение: 
Да се определи размерността на пространството на симетричните матрици от ред  .
Отговор. Размерността е