за проекта за темата за автора e-mail  

симетричен оператор - свойства симетрични матрици собствени вектори канонизация

Собствени вектори на симетричен оператор

Тази страница е посветена на доказателството на съществуване на канонизация при симетричните оператори и тя включва:
Теорема 1, в която се доказва, че симетричните матрици имат реални характеристични корени;
Теорема 2: даваща че за симетричен оператор собствените вектори  с различни собствени стойности са ортогонални;
Теорема за съществуването на каноничен вид на симетричен оператор;
Основни следствия от теоремата за канонизацията

Начина за прилагане на канонизацията  е показан на следващата страница...

               За да се намерят собствените вектори на един линеен оператор трябва първо да бъдат определени неговите собствени стойности, т.е. за матрицата на оператора в кой да е базис трябва да се определят  характеристичните корени на матрицата и собствени стойности на оператора са тези характеристични корени на матрицата, които са реални числа. Доказахме Теорема, от която имаме, че в ортонормиран базис матрицата на симетричен оператор есиметрична и затова ще определим какви могат да са корените на симетрична матрица.

Характеристиечен полином на една квадратна матрица A е .
Степента на характеристичния полином е равна на реда на матрицата и неговите корени се наричат характеристични корени на матрицата.

                Известно е, че всеки полином с реални коефициенти има комплексни корени, но за реална симетрични матрици  ще докажем, че всички характеристични корени са реални числа.

Теорема 1.

Характеристичните корени на  симетрична матрица с реални елементи са реални числа.
Доказателството е изнесено на следната страница..

         

Един ненулев вектор g се нарича собствен вектор за линейния оператор φ, когато съществува число λ  (което се нарича собствена стойност), такова че:  φ(g)=λ.g .

  

            Като следствие от теорема 1 непосредствено получаваме, че всеки симетричен оператор има собствени вектори.

 

Теорема 2.

Нека φ е симетричен оператор в евклидовото пространство E и векторите  a и b  са собствени вектори за различни собствени стойности. Тогава  a и b   са ортогонални.
Доказателство:
Нека  и . Тогава е изпълнено   и  следователно:

 

            За да  докажем теоремата за канонизация на симетричен оператор, ще ни е нужна следната лема:

Лема:

Ако g е собствен вектор на симетричния  оператор φ и  h е вектор перпендикулярен на  g тогава φ(h) също е перпендикулярен на  g .
Доказателство:
Векторът g е собствен  φ(h)g)=λ.g . Тогава от   (g,h)=0  имаме:

 

Теорема. ( канонизация на симетричен оператор):

За всеки симетричен оператор в крайномерно евклидово пространство съществува ортонормиран базис от собствени вектори на оператора.
Доказателство:
Доказателството се провежда по идукция онтосно n, размерността на пространството E
n=1=dimE и нека векторът e е единичен вектор от E. Този вектор сформира ортонормиран базис на пространството E и φ(e)=λ.  твърдението е вярно.
Нека твърдението е доказано за произволно (n-1) - мерно евклидово пространство и нека E е произволно n- мерно евклидово пространство.
 Нека λ1 е реален характеристичен корен на матрицата на оператора (такъв съществува според Теорема 1) и нека a е собствен вектор, за който   φ(a)=λ1.a.
Нека бележим с  множеството от всички вектори на E, които са ортогонални на a, т.е.  U={xE| (x,a)=0}.За  U имаме:
Uе подпространство на E с размерност n-1 (пространството U е ортогонално допълнение на линейната обвивка на вектора a);
В Лемата доказахме, че за всеки вектор x от U е изпълнено  φ(x)U, следователно можем да резглеждаме φ също и като симетричен оператор действащ в пространството U .
Съгласно индукционното предположение за U съществува ортонормиран базис e1,...,en-1 от собствени вектори на оператора φ.
Нека  en е единичен вектор получен чрез нормиране от a, тогава ясно е че векторите e1,...,e образуват ортонормиран базис на E и всички те са собствени вектори за оператора  φ. Следователно твърдението е вярно и за пространството E.
По индукция следва, че твърдението е вярно за произволно крайномерно евклидово пространство .

Следствие 1:

За всеки симетричен оператор съществува ортонормиран базис, спямо който матрицата на оператора е диагонална. (това е базиса от собствени вектори на оператора)

 

Една квадратна матрица T се нарича ортогонална, когато нейната обратна съвпада с транспонираната и, T-1=Tt.
В Евклидово пространство матрицата на прехода от един ортонормиран базис към друг ортонормиран базис е ортогонална матрица.

                Непосредствено от формулата за смяна на матрицата но оператор при смяна на базиса получаваме следното:

Следствие 2:

За всяка симетрична матрица A съществува ортогонална матрица  T, и диагонална матрица D, такава че D=T-1AT.