Publications of Dimiter Skordev related to science and education

 1. Sequences on "The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences" that are proposed by D. Skordev:

 2. D. Skordev. 100 years from the birth of Yaroslav Tagamlitzki. Год. на Соф. унив., ФМИ, 104, 2017, 7-22.

 3. H. Ganchev, D. Skordev. Ivan Soskov: A Life in Computability. In:  S. B. Cooper, M. Soskova (eds.), The Incomputable. Journeys Beyond the Turing Barrier. Springer International Publishing, 2017, 11-46.

 4. Д. Скордев.  100 години от рождението на професор Ярослав Тагамлицки. In:  Математика и математическо образование, Докл. на 46 пролетна конф. на Съюза на математиците в България (Боровец, 9–13 април 2017), 7-16.

  Забележка. Във връзка с третата от публикациите на Я. Тагамлицки, появили се, когато е бил студент, в статията е изказано погрешното твърдение, че лекции върху теорията на Лебеговия интеграл започват да се четат в Софийския университет много по-късно. Всъщност поне през учебната година след написването на тази публикация такива лекции са били четени от проф. Кирил Попов.

  Remark (added on July 19, 2017). To access the web page refered to as [26] in the paper, one should follow now the path „→ Календар → страница 2 → Юли 2016“ instead of the path „→ Календар → Юли 2016“ indicated in the references section.

 5. Д. Скордев.  Предговор. In:  Ярослав Тагамлицки. За обучението по математика (из педагогическото наследство на професор Тагамлицки). София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016, 5-8.

 6. Д. Скордев. За да класифицираме една наука, трябва да я познаваме добре. Математически форум, 14, № 6, 2012, 187.

  Corrigendum. On line 17 from below, “съще-ствуват” must be replaced by “съществуват”; on line 13 from below, “1,3,3,…” must be replaced by “1,2,3,…”.

 7. Д. Скордев. По повод на статията „Върху едно симетрично равенство-неравенство“. Математически форум, 11, № 6, 2009, 189.

 8. Д. Скордев. Странно предизвикателство. Математически форум, 10, № 4, 2008, 122-123.

 9. D. Skordev. Letter to the Editor. Journal of Computer-Generated Euclidean Geometry, 3 (2008).

  Remark. The two links given in the references section of the letter should be replaced now with http://www.ddekov.eu/e1/ and http://www.ddekov.eu/j/, respectively.

 10. Д. Скордев. 90 години от рождението на Ярослав Тагамлицки. Математика и информатика, 32 (50), № 4, 2007, 30-34.

 11. Л. Иванов, Д. Скордев, Д. Добрев. Нужно ли е да стандартизираме клавиатурните подредби. В. „Култура“, бр. 23 (2462), 15 юни 2007.

 12. В. Чакалов, Д. Скордев. Ярослав Тагамлицки – живот и дело. In:  Математика и математическо образование, Докл. на Тридесет и шестата пролетна конф. на СМБ (Варна, 2–6 април 2007), 61-64.

  Забележка. Във връзка с третата от публикациите на Я. Тагамлицки, появили се. когато е бил студент, в статията е изказано твърдение, че в онези времена теорията на Лебеговия интеграл изобщо не се е преподавала в Софийския университет. Всъщност поне през учебната година след написването на тази публикация такива лекции са били четени от проф. Кирил Попов.

  Corrigendum. On p. 62, line 16 from above, “1948” must be replaced by “1958”. A corrected copy of the paper can be found here.

 13. Д. Скордев. Озадачаващ пропуск. Математически форум, 7, № 3, 2005, 96.

 14. D. Skordev. Some short historical notes on development of mathematical logic in Sofia. Год. на Соф. унив., ФМИ, 96, 2004, 11-21.  Addendum: Год. на Соф. унив., ФМИ, 97, 2005, 205.

  Remark. A slightly improved version of the paper can be accessed from here. For instance, a correction is made in it to the information concerning the first lecture course in mathematical logic given in Sofia University, as well as a corresponding change in the acknowledgments section, and the bibliography is supplemented by one more item.

 15. В. Чакалов, Д. Скордев. Животът и делото на Ярослав Тагамлицки. Год. на Соф. унив., ФМИ, 91 (1997), 1999, 13-19.

  Забележка. Във връзка с третата от публикациите на Я. Тагамлицки, появили се. когато е бил студент, в статията е изказано твърдение, че в онези времена теорията на Лебеговия интеграл изобщо не се е преподавала в Софийския университет. Всъщност поне през учебната година след след написването на тази публикация такива лекции са били четени от проф. Кирил Попов.

 16. D. Doitchinov, T. Genchev, B. Penkov, D. Skordev.  Y. A. Tagamlitzki (A short biographical note). (With a bibliography of Y. Tagamlitzki compiled by V. Chakalov and D. Skordev.) In: Analysis and Related Mathematical Fields (dedicated to the memory of Y. A. Tagamlitzki), Pliska, Studia Mathematica Bulgarica, 11, 1991, 3-6.

  Corrigenda. On page 3, line 3 from above, “Sept. 17” must be replaced by “Sept. 11”; on line 17 from below of the same page, “series 21” must be replaced by “series [21]”; on page 4, line 27 from above, “173—189” must be replaced by “173—175”; on page 5, line 31 from above, “1963” must be replaced by “1953”; on page 6, line 4 from below, “Fac. Math.-Mec., 80 (1991), 49—53” must be replaced by “Fac. Math. Méc., 80, 1986, livre 1, 1991, 53—58”; on line 2 from below of the same page, “1990” must be replaced by “1990, 201—209”.
  Remark 1. The information in the sentence beginning on page 3, line 18 from above, is not precise. Tagamlitzki became the head of the Functional Analysis Section in 1961, whereas the Institute of Mathematics at the Bulgarian Academy of Sciences has been founded already in 1947.
  Remark 2. The bibliographic data given in reference 5 of the bibliography are taken from some proof sheets found in Tagamlitzki's archives. Possibly the paper has not been actually printed due to the war-time situation in 1943–1944.

 17. Д. Скордев. Съществува ли Канторовият рай и наистина ли е рай? In: Сказки по логика, София, Университетско издателство "Климент Охридски", 1990, 179-192. Сказки по логика, София, Издателство „Изток-Запад“, 2017, 291-306.

  Corrigenda to the 1990 edition. On page 182, line 4 from above, “обекти  с нейна помощ” must be replaced by “обекти, с нейна помощ”; on page 186, line 17 from above, “1920” must be replaced by “1925”.

 18. Д. Скордев. За една стереометрична задача с противоречиво условие. Обучението по математика, 12(30), № 5, 1987, 9-11.

 19. Д. Скордев. Иван Проданов. In: Български математици, София, Народна просвета, 1987, 287-294.

  Corrigenda (does not concern the electronic version). On page 292, line 5 from above, “нередените” must be replaced by “наредените”.

 20. Д. Скордев. Ярослав Тагамлицки. In: Български математици, София, Народна просвета, 1987, 231-246.

  Corrigenda (does not concern the electronic version). On page 234, line 11 from above, “фукции” must be replaced with “функции”; on page 234, line 9 from below, “мажоранти” must be replaced with “миноранти”; on page 235, lines 10–11 from above “дефинирани, безбройно много пъти диференцируеми и ограничени” must be replaced with “дефинирани и безбройно много пъти диференцируеми” (the boundedness requirement in the considered Tagamlitzki's paper seems to be included there by mistake); оn page 237, line 4 from above, “казан” and “средстата” must be replaced with “зан” and “средствата”, respectively; on page 238, line 3 from below, “Хомбургер” must be replaced with “Хамбургер”; оn page 239, line 2 from above, “Блашки” must be replaced with “Блашке”; оn page 245, line 9 from above, “1960г.” must be replaced with “1960 г.”.

 21. Д. Скордев. Кратки сведения за някои научни материали в архива на професор Ярослав Тагамлицки. In: Ярослав Тагамлицки - учен и учител, София, Наука и изкуство, 1986, 262-266.

 22. Д. Скордев. Кратки биографични сведения за Ярослав Тагамлицки. In: Ярослав Тагамлицки - учен и учител, София, Наука и изкуство, 1986, 258-261.

 23. Д. Скордев. За връзката между теоремата за конусите и теоремата на Крейн-Милман. In: Ярослав Тагамлицки - учен и учител, София, Наука и изкуство, 1986, 153-154.

 24. В. Чакалов, Д. Скордев. Научното и педагогическото дело на Я. Тагамлицки. In: Ярослав Тагамлицки - учен и учител, София, Наука и изкуство, 1986, 89-102.

 25. Д. Скордев. Моите най-ранни и най-последни спомени за Я. Тагамлицки. In: Ярослав Тагамлицки - учен и учител, София, Наука и изкуство, 1986, 77-82.

 26. Д. Скордев, В. Чакалов. Чл.-кор. Ярослав А. Тагамлицки (1917-1983). Физ.-мат. списание, 26(59), № 2, 1984, 214-222.

 27. Т. Генчев, А. Обретенов, И. Проданов, Д. Скордев, В. Чакалов.  Проф. Ярослав Тагамлицки 1917-1983. Mатематика, 23, № 1, 1984, 2-6.

 28. Т. Генчев, А. Обретенов, И. Проданов, Д. Скордев, В. Чакалов.  Проф. Ярослав Тагамлицки - учен, педагог, човек. Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 39-41.

 29. Д. Скордев. Надгробно слово за проф. Ярослав Тагамлицки. Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 38-39.

 30. Д. Скордев. Някои критични бележки относно новия учебник по алгебра за 10. клас и съответната книга за учителя. Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 25-32.

 31. Д. Скордев. Още веднъж за понятието тъждествено равни рационални изрази. Обучението по математика, 8(26), № 6, 1983, 13-14.

 32. Д. Скордев. Един подход към въпросите за дължина на окръжност и лице на кръг. Обучението по математика, 7(25), № 3, 1982, 29-36.

 33. Д. Скордев. Алгоритми и алгоритмична изчислимост. София, Народна просвета, 1981, 144 pp.

 34. Д. Скордев. Някои бележки върху изучаването на понятията рационален израз и алгоритъм в VII клас. Обучението по математика, 5(23), № 5, 1980, 35-38.

 35. И. Проданов, Д. Скордев. Професор Ярослав Тагамлицки (по случай 60 години от рождението му). Обучението по математика, 2(20), № 4, 1977, 35-39.

 36. Д. Скордев. Някои методи за изграждане на теорията на рекурсивните функции. In: Математика и математическо образование, Докл. на Третата пролетна конференция на БМД (Бургас, 2-4.IV.1974), Sofia, 1976, 41-53.

 37. Д. Скордев, П. Петков. Андрей Андреевич Марков - по случай 70-годишнината му. Физико-математическо списание, 16(49), № 4, 1973, 312-315.

 38. Д. Шопова, Д. Скордев. Реални числа. София, Народна просвета, 1971, 143 pp..

 39. Д. Скордев. Алгоритмична нерешимост на десетата проблема на Хилберт. Физико-математическо списание, 13(46), № 2, 1970, 155-157.

 40. Д. Скордев. Алгоритми и алгоритмична изчислимост. In: Вселена '69, София, Наука и изкуство, 1969, 9-18.

 41. Н. Обрешков, Д. Скордев. Що е диференциране. София, Наука и изкуство, 1963, 189 с..

 42. Д. Скордев. Алгоритмична нерешимост на проблемата за съществуване на решение за показателните диофантови уравнения. Физ.-мат. списание, 5(38), № 4, 1962, 302-304.

 43. Д. Скордев. Ограничени редици от функции, всяка подредица на които е разходяща почти навсякъде. Физ.-мат. списание, 3(36), № 2, 1960, 145-149.

Last modification of this file: May 13, 2022