Някои източници за Ярослав Тагамлицки
(Some sources about Yaroslav Tagamlitzki)

 1. Popoff, K. Sur une extension de la notion de dérivée. Comptes Rendus de l'Académie des sciences, Paris, 207 (1938), 110–112 (cf. p. 111). 
 2. Попов, К. Върху едно обобщение на понятието производна. Год. на СУ, ФМФ, 35, кн. 1 (1938–39), 225–249 (вж. с. 243–246). 
 3. Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Разпис на лекциите (за семестрите от летен 1944/1945 до летен 1949/1950 и за учебните години от 1950/1951 до 1982/1983). 
 4. Новини и съобщения. Из Университета. Физико-математическо списание, 29, 1945, № 1-2, 59-60 (съобщава се за доклад, изнесен от Ярослав Тагамлицки). 
 5. Награди за наука за 1947 г. Физико-математическо списание, 31, № 5-6, 1948, 177-186 (текстът за Ярослав Тагамлицки е на стр. 179-180). 
 6. 100 години Българска академия на науките 1869-1969 (в 3 тома)  Т. 1. Академици и членове-кореспонденти. БАН, София, 1969 (текстът за Ярослав Тагамлицки е на стр. 693-694). 
 7. Vie de la société. Bulletin de la Société Mathématique de France, 102, 1974, 2-48 (contains a list of the members of SMF on May 31, 1974; Yaroslav Tagamlitzki is listed on page 43). 
 8. Дойчинов, Д.  Чл.-кор. Ярослав Тагамлицки на 60 години. Физико-математическо списание, 20(53), № 4, 1977, 358-362. 
 9. Проданов, И., Скордев, Д.  Професор Ярослав Тагамлицки (по случай 60 години от рождението му). Обучението по математика, 2(20), № 4, 1977, 35-39. 
 10. Шопова, Д.  Професор Ярослав Тагамлицки на 60 години. Математика, 16, № 6, 1977, 1-6. 
 11. Член-кореспондент професор доктор Ярослав Александров Тагамлицки (1917-1983). Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 37 (некролог от редакционната колегия на списанието). 
 12. Скордев, Д.  Надгробно слово за проф. Ярослав Тагамлицки. Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 38-39. 
 13. Генчев, Т., Обретенов, А., Проданов, И., Скордев, Д., Чакалов, В.  Професор Ярослав Тагамлицки - учен, педагог, човек. Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 39-41. 
 14. Илиев, Л.  Чл.-кор. проф. д-р Ярослав Тагамлицки. Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 41-42. 
 15. Христов, Х. Я.  Чл.-кор. проф. Ярослав Тагамлицки през очите на нашите физици. Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 42-44. 
 16. Шопова, Д.  Ярослав Тагамлицки - спомени за педагогическата му дейност. Обучението по математика, 9(27), № 1, 1984, 44-47. 
 17. Генчев, Т., Обретенов, А., Проданов, И., Скордев, Д., Чакалов, В.  Професор Ярослав Тагамлицки 1917-1983. Математика, 23, № 1, 1984, 2-6. 
 18. Скордев, Д., Чакалов, В.  Чл.-кор. Ярослав А. Тагамлицки (1917-1983).  Физико-математическо списание, 26 (59), № 2, 1984, 214-222. 
 19. Чакалов, В. Доклад за Ярослав Тагамлицки, изнесен пред отчетната сесия на сектора по реален и функционален анализ на 11 декември 1984 г..
  http://mmib.math.bas.bg/wp-content/uploads/11068a-ZB-Tagamlicki-Chakalov-1984.pdf 
 20. Генчев, Т., Проданов, И., Скордев, Д., Тодоров, И., Чакалов, В. (съставители).  Ярослав Тагамлицки  –  учен и учител. „Наука и изкуство“, София, 1986. 
  Съдържание 
  Печатни грешки 
  Скордев, Д.  Едно мое недоглеждане и начин за поправянето му
   
 21. Скордев, Д.  Ярослав Тагамлицки. В:  Чобанов, И., Русев, П. (съставители).  Български математици. „Народна просвета“, София, 1987 (стр. 231-246). 
  Необходими корекции: На стр. 234, ред 9 отд., „мажоранти“ да се замени с „миноранти“; на стр. 238, ред 3 отд., „Хомбургер“ да се замени с „Хамбургер“. Освен това на стр. 235, редове 10–11 отгоре „дефинирани, безбройно много пъти диференцируеми и ограничени“ би трябвало да се замени с „дефинирани и безбройно много пъти диференцируеми“ (изискването за ограниченост в разглежданата статия на Тагамлицки вероятно е включено там по погрешка). 
 22. Тодор Генчев за Ярослав Тагамлицки. В:  Чобанов, И., Русев, П. (съставители).  Български математици. „Народна просвета“, София, 1987 (стр. 247-252). 
 23. Иван Проданов за Ярослав Тагамлицки. В:  Чобанов, И., Русев, П. (съставители).  Български математици. „Народна просвета“, София, 1987 (стр. 252-255). 
 24. Владимир Чакалов за Ярослав Тагамлицки. В:  Чобанов, И., Русев, П. (съставители).  Български математици. „Народна просвета“, София, 1987 (стр. 255-259). 
 25. Berg, C.  Positive definite and related functions on semigroups. In: The Analytical and Topological Theory of Semigroups (eds.: K. H. Hofmann, J D. Lawson, J. S. Pym), Walter de Gruyter, Berlin – New York, 1990, pp. 253-278 (see pp. 255-256). 
 26. Doitchinov, D., Genchev, T., Penkov, B., Skordev, D.  Y. A. Tagamlitzki (A short biographical note). In: Analysis and Related Mathematical Fields (dedicated to the memory of Y. A. Tagamlitzki), Pliska, Studia Mathematica Bulgarica, 11, 1991, 3-6. (Followed by a bibliography of Y. Tagamlitzki compiled by V. Chakalov and D. Skordev. A revised version of the biographical note is published on pp. 551-553 in: Yaroslav Tagamlitzki. Selected Papers. Sofia Univ., 2017.) 
  Remark. The bibliographic data given in reference 5 of the bibliography to the paper are taken from some proof sheets found in Tagamlitzki's archives. Possibly the paper has not been actually printed due to the war-time situation in 1943–1944. 
  Corrigenda
   
 27. Genchev, T.  A solution of the trigonometric moment problem via Tagamlitzki's “Theorem of the Cones”. In: Analysis and Related Mathematical Fields (dedicated to the memory of Y. A. Tagamlitzki), Pliska, Studia Mathematica Bulgarica, 11, 1991, 35-39. 
 28. Димитрова, Б.  Погребението…  В:  Димитрова, Б.  Отсам и отвъд. Силуети на приятели. „КОТАР'88“, София, 1992  (стр. 311-319). 
 29. Чакалов, В.  Професор Ярослав Тагамлицки. Математика, 32, № 3, 1993, 2-7. 
 30. Ганчев, И.  Незабравимият хумор на математиците Матеев и Тагамлицки. Съюз на математиците в България, секция „Иван Салабашев“, Стара Загора. Стара Загора, 1994.
 31. Генчев, Т. Слово, произнесено при откриването на юбилейната научна конференция по случай осемдесетата годишнина от рождението на проф. Тагамлицки. Год. на Соф. унив., ФМИ, 91, 1997, 11-12. 
 32. Чакалов, В., Скордев, Д.  Животът и делото на Ярослав Тагамлицки. Год. на Соф. унив., ФМИ, 91, 1997, 13-19. 
  Забележка. Във връзка с третата от публикациите на Я. Тагамлицки, появили се, когато е бил студент, в статията е изказано твърдение, че по това време теорията на Лебеговия интеграл изобщо не се е преподавала в Софийския университет. Всъщност поне през учебната година след написването на тази публикация такива лекции са били четени от проф. Кирил Попов. 
 33. Хаджииванов, Н.  Неразложими квадратни функции, неотрицателни в даден интервал. Математика Плюс, 8 (32), № 4, 2000, 21-24. 
 34. Алманах на Софийския университет „Климент Охридски“, т. III, П–Я. Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2000 (текстът за Ярослав Тагамлицки е на стр. 764-767). 
 35. Tobies, R.  Dissertationen in Mathematik, T. Deutsche Mathematiker-Vereinigung, 2002.
  https://web.archive.org/web/20110719060541/https://dmv.mathematik.de/m-die-dmv/m-geschichte/m-dissertationen-1907-1945.html?start=20  
 36. Математиците, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Алманах, том I, 1892-1963. София, 2003 (сведения за Ярослав Тагамлицки има на страници 56 и 144-145). 
 37. D. Skordev. Some short historical notes on development of mathematical logic in Sofia. Год. на Соф. унив., ФМИ, 96, 2004, 11-21.  Addendum: Год. на Соф. унив., ФМИ, 97, 2005, 145. 
 38. Чакалов, В. Нестандартни математически методи. Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2005.
 39. The Mathematics Genealogy Project.  Jaroslav A. Tagamlitski.
  https://www.mathgenealogy.org/id.php?id=81491 
 40. Чакалов, В.  Ярослав Тагамлицки – нестандартен учен и педагог. В:  Homo Sciens (специално издание на Съюза на учените в България по проекта U*NIGHT, финансиран от Европейската комисия в рамките на FP6 'Researchers Night 2006'), 2006, (стр. 11-12).
 41. Tobies, R.  Biographisches Lexikon in Mathematik promovierter Personen (Algorismus, Studien zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, Vol. 58). Dr. Erwin Rauner Verlag, Augsburg, 2006 (the data about Tagamlitzki are on p. 334). 
 42. Iliev, B.  Yaroslav Tagamlitski - 1978  (a photo at an activity in the spirit of those times). The photo is in an album at http://theo.inrne.bas.bg/~bozho/PhysFac/Photos-Old-Times/1976-1981_Teachers/ 
 43. Чакалов, В., Скордев, Д.  Ярослав Тагамлицки – живот и дело. В:  Математика и математическо образование, 2007 (Докл. на 36 пролетна конф. на Съюза на математиците в България, Варна, 2–6 април 2007 г.), София, 2007 (стр. 61-64). 
  Забележка. Във връзка с третата от публикациите на Я. Тагамлицки, появили се, когато е бил студент, в статията е изказано твърдение, че в онези времена теорията на Лебеговия интеграл изобщо не се е преподавала в Софийския университет. Всъщност поне през учебната година след след написването на тази публикация такива лекции са били четени от проф. Кирил Попов. 
  Печатна грешка. На стр. 62, ред 16 отг., „1948“ да се замени с „1958“. 
 44. Скордев, Д.  Ярослав-Роман Тагамлицки  (pdf файл, използван при изнасянето на горния доклад).
  http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/skordev/Tagamlitzki.pdf 
  Забележка. Под снимката долу вляво на стр. 6 частта от текста преди думите „На първия ред“ да се чете: „Я. Тагамлицки на чествуването на 100-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов през 1980 г. в Шумен.“. 
 45. Скордев, Д.  90 години от рождението на Ярослав Тагамлицки. Математика и информатика, 32 (50), № 4, 2007, 30-34. 
 46. 90 години от рождението на чл.-кор. Ярослав Тагамлицки. В: Museum, 6/2007, издание на Музея на СУ „Св. Климент Охридски“ (автор и съставител Цвета Тодорова) (стр. 52-53). 
 47. Тагамлицкий Ярослав-Роман Александрович. В: „Русские в Болгарии: Юбилейный информационный альманах русского зарубежья в Болгарии 1877-2007 гг.“, издание на Централната библиотека на БАН, 2010. 
 48. Статията „Ярослав Тагамлицки“ в българската Уикипедия.
  http://bg.wikipedia.org/wiki/Ярослав_Тагамлицки 
 49. София преди 50 години: Професор Тагамлицки.
  http://sofia50.blogspot.com/2008/01/post7.html (блог на Христо Бояджиев) 
 50. В памет на проф. Ярослав Тагамлицки  |  Zum Andenken an Prof. Jaroslaw Tagamlitzki  |  In memory of Prof. Yaroslav Tagamlitzki  |  В память проф. Ярослава Тагамлицкого.
  http://www.tagamlitzki.com 
 51. Тагамлицки, А. Проф. Я. Тагамлицки (фото албум).
  Вж. бележки за този албум. 
 52. Тагамлицкий Ярослав-Роман Александрович. В: Русский некрополь в Софии, автори-съставители Т. К. Пчелинцева и К. Д. Бендерева, съставители В. П. Гаристов и С. А. Рожков, издателство „Минувшее“, Москва, 2011 (стр. 331). 
 53. Тодоров, И.  Моят учител професор Ярослав Тагамлицки.  В: Тодоров, И.  Наука, личности, преживяно. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2014 (стр. 306-315) (първоначално публикувана в:  Ярослав Тагамлицки – учен и учител). 
 54. Скордев, Д.  Предговор. В: Тагамлицки, Я.  За обучението по математика (из педагогическото наследство на професор Тагамлицки). Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2016 (стр. 5-8). 
 55. Скордев, Д.  100 години от рождението на професор Ярослав Тагамлицки. В:  Математика и математическо образование, 2017 (Докл. на 46 пролетна конф. на Съюза на математиците в България, Боровец, 9–13 април 2017 г.), София, 2017 (стр. 7-16). 
  Забележка 1 (добавена на 19 юли 2017 г.). За да се достигне цитираната в доклада Интернет страница [26], понастоящем вместо даденото в частта „Източници“ указание „→ Календар → Юли 2016“ трябва да се използва указанието „→ Календар → страница 2 → Юли 2016“. 
  Забележка 2. Във връзка с третата от публикациите на Я. Тагамлицки, появили се, когато е бил студент, в статията е изказано твърдение, че лекции върху теорията на Лебеговия интеграл започват да се четат в Софийския университет много по-късно. Всъщност поне през учебната година след написването на тази публикация такива лекции са били четени от проф. Кирил Попов. 
 56. Скордев, Д.  100 години от рождението на професор Ярослав Тагамлицки  (версия на pdf файл, използван при изнасянето на горния доклад).
  http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/skordev/100gT.pdf 
 57. Sendov, Bl.  Preface. In: Tagamlitzki, Y. Selected papers. St. Kliment Ohridski Univ. Press, Sofia, 2017 (pp. 7–8). 
 58. Скордев, Д.  100 години от рождението на професор Ярослав Тагамлицки  (версия на pdf файл, използван при изнасянето на доклад с това име на Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки“).
  http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/skordev/100gT(FMI).pdf 
 59. Тодоров, К.  За проф. Тагамлицки само с любов  (резюме на доклад, изнесен на Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки“).
  http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/150917%201730%20Todorov%20Kalcho.docx 
 60. Кунчев, О.  ДИС без граници  (презентация на доклад, изнесен на Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки“).
  http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/160917%201000%20Kunchev%20Tonov.pdf 
 61. Тонов, И.  За педагогическото наследство на проф. Тагамлицки  (тезиси на доклад, изнесен на Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки“).
  http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/tonov.docx 
 62. Табов, Й.  Защо станах математик: спомени за Ярослав Тагамлицки  (презентация на доклад, изнесен на Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки“).
  http://tagamlitzki-100years.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/160917%201330%20Tabov.ppt 
 63. Ярослав Тагамлицки (1917-1983). Във: Виртуален музей „Математиката и информатиката в България“ – http://mmib.math.bas.bg/. 

Please send all remarks and suggestions to
Dimiter Skordev <skordev@tagamlitzki.com>
Last modification of this file: July 3, 2022