Съдържание на книгата
„Ярослав Тагамлицки – учен и учител“

Предговор     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7

Първа глава   
ЯРОСЛАВ ТАГАМЛИЦКИ В СПОМЕНИТЕ
НА СЪВРЕМЕННИЦИТЕ СИ

Проф. Галина Тагамлицка
Моят брат Ярослав Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
11
Акад. Христо Христов
Чл.-кор. проф. Ярослав Тагамлицки през очите на нашите физици     .   .   .   .   .   .
39
Акад. Иван Тодоров
Моят учител проф. Ярослав Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
42
Акад. Благовест Сендов
Студентски спомени за проф. Я. Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
54
Проф. Дойчин Дойчинов
Проф. Тагамлицки в моите спомени     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
58
Проф. Тодор Генчев
Ярослав Тагамлицки – учител и възпитател на учени     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
65
Доц. Димитър Скордев
Моите най-ранни и най-последни спомени за Я. Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .
77
Инж. Александър Константинов
Спомени от студентските години на проф. Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
83

Втора глава   
ИЗ НАУЧНОТО НАСЛЕДСТВО
НА ЯРОСЛАВ ТАГАМЛИЦКИ

Проф. Владимир Чакалов, доц. Димитър Скордев
Научното и педагогическото дело на Ярослав Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .
89
Проф. Ярослав Тагамлицки
Върху едно свойство на показателната функция     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
103
Проф. Ярослав Тагамлицки
Неразложимите елементи и техните приложения     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
106
Проф. Ярослав Тагамлицки
Върху едно обобщение на понятието за неразложимост     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
109
Проф. Ярослав Тагамлицки
Ново доказателство на теоремата на Риман за конформното изображение     .   .
128
Проф. Тодор Генчев
Едно непубликувано доказателство на Я. Тагамлицки (Теоремата на Рис за
линейните функционали в C[a,b] като следствие от теоремата за конусите)     .   .
134
Проф. Иван Проданов
Една бележка върху непубликуваните изследвания на Я. Тагамлицки върху
метода на екстремните елементи     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
141
Проф. Тодор Генчев
Коментар към статията на Я. Тагамлицки „Върху едно свойство на показател-
ната функция“     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
150
Доц. Димитър Скордев и проф. Тодор Генчев
Бележки към теоремата на Я. Тагамлицки за конусите     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
153

Трета глава   
ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
НА ЯРОСЛАВ ТАГАМЛИЦКИ

Проф. Ярослав Тагамлицки
Някои въпроси за преподаването на математиката в средното училище     .   .   .
159
Проф. Владимир Чакалов
Уводни бележки към „Ефодиката“ на Я. Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
168
Проф. Ярослав Тагамлицки
Един метод за изграждане на елементи от диференциалното и интегралното
смятане без граничен преход     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
170
Проф. Ярослав Тагамлицки
Лекция и творчество     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
222
Проф. Ярослав Тагамлицки
Методически указания за подпомагане самостоятелната работа по дифе-
ренциално и интегрално смятане на студентите задочници по математика
и физика     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
233

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Две писма на Г. Шоке, член на Френската академия на науките, до
Я. Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
255
Писмо от издателство „Ван Ностранд“ до Я. Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   . 257
Димитър Скордев
Кратки биографични сведения за Ярослав Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
258
Димитър Скордев
Кратки сведения за някои научни материали в архива на проф. Ярослав
Тагамлицки     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
262
БИБЛИОГРАФИЯ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА ЯРОСЛАВ
ТАГАМЛИЦКИ     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
267
 
Последно изменение на този файл: 30 август 2012