Сайт „ФМФ-1933“

    Добре дошли на този сайт! Той е посветен главно на една снимка на преподаватели във Физико-математическия факултет на Софийския университет през 1933 г. заедно с абсолвенти от тази година (общо 64 души). Сайтът беше създаден през март 2010 г. с идеята да позволи на възможно повече хора да вземат участие в разпознаването на хората от снимката. Няколко месеца по-късно се разбра, че е имало и други снимки, подобни на нея, но различаващи се по броя на хората на тях (например на една от тях те са били 88, а на друга 45), а и по мястото, където са правени. Една допълнителна задача на сайта във връзка с това е да призове хората, притежаващи такива други снимки, да дадат възможност и от тези снимки да се направят качествени електронни копия (засега са налице само някои техни фотокопия, правени преди много десетилетия от доц. Тонко Тонков с любителски фотоапарат).

    Освен специалностите физика и математика (сега те са съответно във Физическия факултет и във Факултета по математика и информатика) през 1933 г. във Физико-математическия факултет е имало още няколко специалности, които понастоящем са в Биологическия, в Геолого-географския и в Химическия факултет. На въпросната снимка обаче изглежда не фигурират преподаватели и абсолвенти от тези други специалности (възможно е обаче да фигурират някои абсолвенти по педагогика, които са получили подготовка за учители по физика или математика).

    При техническото оформяне на сайта са предвидени две рамки (лява и дясна), в които да се показват едни или други части от наличната информация. Основният начин за разглеждането му е на цял екран с двете рамки, показани едновременно, но е възможно също показване само на лявата или само на дясната (разбира се това дава и друг начин да бъдат показани едновременно двете, а именно в различни прозорци).

  Лявата рамка  
  Двете рамки 
  Дясната рамка