Нормативни документи:

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ


Обучението в степента "бакалавър" осигурява базова широкопрофилна подготовка по професионални направления и специалности.

Обучението в степента "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.


Обучението по всяка специалност на първа и втора степен завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа. Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда съгласно държавните изисквания за дипломиране пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели. По изключение в състава на комисията могат да участват и преподаватели с образователна и научна степен "доктор". В комисията се включват и външни за висшето училище лица.НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" И "СПЕЦИАЛИСТ"


Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" се провежда в три основни направления:

1. профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен "бакалавър";

2. подготовка след завършено средно образование по специалности, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно- квалификационна степен "магистър";

3. допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност.

(2) Обучението осигурява:

1. задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по специалността;

2. усвояване основите на научноизследователската, научно-приложната и/или художествено-творческата дейност;

3. условия за образователна мобилност на студентите, в т. ч. Международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения;

4. развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.


Чл. 12. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.

(2) Държавният изпит или защитата на дипломна работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели в съответната научна област. В комисията могат да се включват и до две хабилитирани лица от други висши училища, както и специалисти от съответната професионална област.

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността

на Софийския университет “Св. Климент Охридски”


Завършване на образование и придобиване на професионална квалификация

Чл. 170. (1) Завършването на образованието и признаването на съответната образователно-квалификационна степен или образователна и научна степен става чрез полагане на държавен изпит и/или защита на дипломна работа, съответно на дисертационен труд.

(2) До полагане на държавен изпит и защита на дипломна работа се допуска студент, който е положил успешно всички семестриални изпити по задължителните и определените в учебния план минимален брой избираеми дисциплини и е провел предвидените учебни практики.

(3) Студент, допуснат до държавен изпит и/или защита на дипломна работа, има право да се яви на първа и втора сесия в срок от една година от полагането на последния семестриален изпит. Ако не положи изпитите през тези сесии, той има право да се яви на следващите две последователни редовни сесии.

(4) Държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат от назначена от Ректора комисия в състав от 3 до 5 души, от които не по-малко от половината са щатни професори или доценти в Университета, освен когато в закон е предвидено друго.


*****************************************************************