Някои изключения при варианта D

      В документа "Предложение за транслитерация" от Д. Добрев не са изрично изброени изключенията от общите правила за кодиране на двойните букви и на съответните двойки единични.  Може обаче да се приеме, че са неявно или явно посочени следните изключения:  думите  ваштаваштонаштанаштопустошта  се транслитерират съответно чрез  vawtavawtonawtonawtepustowta,  а пък лишените от смисъл думи  ващаващонащанащопустоща  се транслитерират съответно чрез  vaw^tavaw^tonaw^tanaw^topustow^ta.

      Забележка.  В първоначалните два варианта на нашия текст "Някои обратими версии на предложените транслитерации" беше допусната грешка в примера и неправилно се твърдеше, че при варианта D думата  пустошта  се транслитерира чрез  pustow|ta  (т.е. не беше взето пред вид, че тя е едно от изключенията от общото правило).