Още някои еднакво транслитериращи се думи

        На страницата „Някои български думи, които стават неразличими след транслитериране по сега действащия закон“ са дадени 897 български думи, групирани по две или повече така, че поради еднаквото кодиране на буквите а и ъ при официално приетата в България транслитерация на кирилицата с латиница думите от всяка група стават неразличими помежду си след транслитерирането им (въпросните думи са извлечени от един компютърно породен списък, направен от от Стоян Михов с използване на компютърен речник, чийто главен съставител е Светла Коева). Тук, под чертата по-долу, са добавени още 25 български думи, групирани в 12 групи по същия принцип (знакът „плюс“, поставен след част от групите, сигнализира, че и някои производни думи на думи от групата са в аналогично отношение). Намирането на въпросните 12 групи (и на някои други, в които обаче има думи, неприсъщи на благовъзпитаната реч) е направено с използване на честотния списък BTB-FreqList, достъпен от страницата „Available Linguistic Resources for Bulgarian“ към проекта Bulgarian Tree Bank.
аха, ъха, ъхъ  + данни, дънни  + карма, кърма  + пазел, пъзел  +
пати, пъти прати, пръти  + разпадат, разпадът рами, ръми
рат, рът синдикат, синдикът тай, тъй хак, хък

Последно изменение: 20.04.2011 г.