Някои сведения, имащи отношение към курса по Теоретични основи на функционалното програмиране

    Съдържанието на курса е силно свързано с идеите, изложени в статията Backus., J. Can programming be liberated from the von Neumann style? A functional style and its algebra of programs. Comm. of the ACM, 21 (1978), 613-641.     В трудовете с номера 41 и 61 от списъка на научните публикации на лектора е посочена връзка между функционалния стил на програмиране, предложен в горната статия, и едио обобщение на теорията на изчислимостта, дадено от лектора около 1975 г. и инспирирано от по-ранни изследвания на Я. Московакис (първият от споменатите трудове е посветен изцяло на споменатата връзка, а във втория тя се разглежда в параграф 4 на гл. I и на други места, където има позоваване на горната статия).

    Страницата "A Guide to Functional Programming on the Web", създадена от Ф. Уодлър, съдържа препратки с анотации към доста Интернет източници на информация за функционалното програмиране.

    Забележка. Засега липсват online записки към курса. Налице е само един материал, озаглавен "Програма на Пролог за една универсална просто изчислима функция".