Някои фамилни имена, които стават неразличими
след транслитериране по сега действащия стандарт

        Под чертата са дадени 447 фамилни имена, взети от официалния телефонен указател на София, издаден през 1998 г. (всички са във формата за мъжки род, макар че някои от тях не се срещат в указателя в тази си форма). Групирани са по две или три така, че имената от всяка група стават неразличими помежду си след транслитерирането им по сега действащия стандарт (поради еднаквото кодиране на буквите а и ъ).
        Забележка. Списъкът се дава без претенции за пълна изчерпателност.
        А
Астарджиев, Астърджиев
        Б
Бабаров, Бъбаров Бадев, Бъдев Баждаров, Бъждаров
Баклов, Бъклов Баков, Бъков Балакчиев, Балъкчиев
Балтанов, Бълтанов Бандев, Бъндев Банев, Бънев
Банков, Бънков Банов, Бънов Бановски, Бъновски
Барбушкин, Бърбушкин Барзаков, Бързаков Барзев, Бързев
Барзин, Бързин Барзов, Бързов Барлиев, Бърлиев
Баров, Бъров Барсанов, Бърсанов Бацев, Бъцев
Бачев, Бъчев Брадянов, Бръдянов Брамчев, Бръмчев
Бранеков, Брънеков Бранков, Брънков
        В
Вадев, Въдев Вакавлиев, Вакъвлиев Вакавчиев, Вакъвчиев
Ваков, Въков Валев, Вълев Валевски, Вълевски
Вандев, Въндев Ванев, Вънев Ванков, Вънков
Ванов, Вънов Вантов, Вънтов Вартоломеев, Въртоломеев
Ватев, Вътев Ватков, Вътков Врабчев, Връбчев
Врангов, Врънгов
        Г
Габарски, Габърски Гагамов, Гагъмов Гагов, Гъгов
Гаговски, Гъговски Гадев, Гъдев Гаделев, Гъделев
Галев, Гълев Галов, Гълов Гамизов, Гъмизов
Гандев, Гъндев Ганев, Гънев Ганков, Гънков
Ганчов, Гънчов Гаргов, Гъргов Гардаков, Гърдаков
Гарев, Гърев Гаров, Гъров Гарчев, Гърчев
Гацев, Гъцев Грабчев, Гръбчев Граменов, Гръменов
Грамов, Гръмов
        Д
Дабов, Дъбов Даков, Дъков Даковски, Дъковски
Далакчийски, Далъкчийски Дангалов, Дънгалов Дангов, Дънгов
Данев, Дънев Данков, Дънков Даракчиев, Даръкчиев
Дарев, Дърев Дармански, Дърмански Дармонев, Дърмонев
Дачев, Дъчев Дрангов, Дрънгов Дръндаров, Драндаров
        З
Заков, Зъков Замбов, Зъмбов Зарков, Зърков
        К
Кабов, Къбов Каварджиков, Кавърджиков Кавраков, Кавръков
Кадрев, Къдрев Кадрийски, Къдрийски Казалмъшев, Казълмъшев
Каланов, Калънов Калдаръмов, Калдъръмов Калев, Кълев
Калински, Кълински Калнаков, Кълнъков Калчишков, Кълчишков
Кандев, Къндев Канев, Кънев Канзов, Кънзов
Канов, Кънов Кановски, Къновски Канчев, Кънчев
Карабски, Каръбски Карашев, Каръшев Кардалев, Кърдалев
Каркадаков, Къркадаков Каркачки, Къркачки Карликов, Кърликов
Карлов, Кърлов Карнолски, Кърнолски Карпаров, Кърпаров
Карпачев, Кърпачев Карпов, Кърпов Картунов, Къртунов
Карчев, Кърчев Карчов, Кърчов Касев, Късев
Каскатийски, Къскатийски Касов, Късов Катарджиев, Катърджиев
Катев, Кътев Кацарков, Къцарков Кацаров, Къцаров
Качев, Къчев Качовски, Къчовски Кашев, Къшев
Кашов, Къшов Костандов, Костъндов Кралев, Крълев
Кранов, Крънов Крантев, Крънтев Крачмаров, Кръчмаров
        Л
Лавчиев, Лъвчиев Лавчийски, Лъвчийски Ладжев, Лъджев
Ладжов, Лъджов Лажев, Лъжев Ласков, Лъсков
Лафчийски, Лъфчийски Лачев, Лъчев
        М
Магардичян, Мъгърдичян Магърдичан, Мъгърдичан Маламов, Малъмов
Мангов, Мънгов Мандев, Мъндев Манев, Мънев
Маников, Мъников Манков, Мънков Манчев, Мънчев
Марваков, Мърваков Марков, Мърков Маров, Мъров
Масев, Мъсев Машалов, Мъшалов
        Н
Назаров, Назъров
        П
Падарев, Пъдарев Пажев, Пъжев Паков, Пъков
Палев, Пълев Палов, Пълов Пандаров, Пандъров
Пандарски, Пандърски Пандев, Пъндев Панделов, Пънделов
Панев, Пънев Пантов, Пънтов Панчев, Пънчев
Папанов, Пъпанов, Пъпънов Паргов, Пъргов Парков, Пърков
Парчев, Пърчев Патарчанов, Патърчанов Патев, Пътев
Патов, Пътов Пачев, Пъчев Пашев, Пъшев
Прампаков, Пръмпаков
        Р
Ракаджиев, Ракъджиев Раклев, Ръклев Рангачев, Рънгачев
        С
Сабов, Събов Саботинов, Съботинов Савков, Съвков
Саев, Съев Сазданов, Създанов Сайков, Съйков
Сакаджийски, Съкаджийски Саков, Съков Салков, Сълков
Салмов, Сълмов Салов, Сълов Самалиев, Съмалиев
Санков, Сънков Сантев, Сънтев Сланчев, Слънчев
        Т
Тагарев, Тъгарев Тангъров, Тънгаров Танков, Тънков
Танковски, Тънковски Тапарков, Тъпърков Тарашев, Таръшев
Таргов, Търгов Тарев, Търев Тарпанов, Търпанов
Трандев, Тръндев Транов, Трънов
        Ф
Фалджийски, Фълджийски
        Х
Халтъков, Хълтъков Хандърчев, Хъндърчев Харков, Хърков
Хартарски, Хъртарски
        Ц
Цанцаров, Цънцаров Царвуланов, Цървуланов Царвулджиев, Цървулджиев
Царвулков, Цървулков Царев, Църев Царков, Църков
        Ч
Чалашканов, Чалъшканов Чалгънов, Чългънов Чаракчиев, Чаръкчиев
        Ш
Шатаров, Шатъров Шаханов, Шахънов
        Я
Яламов, Ялъмов Янаков, Янъков

Последно изменение: 28.04.2003 г.