Някои български думи, които стават неразличими
след транслитериране по сега действащия закон

Димитър Скордев

        Под чертата по-долу са дадени 897 български думи. Групирани са по две, три или четири така, че поради еднаквото кодиране на буквите а и ъ при сега действащия закон за транслитерацията думите от всяка група стават неразличими помежду си след транслитерирането им по правилата на този закон. Всичките дадени думи са извлечени от един компютърно породен списък, съдържащ 3981 двойки думи с горното свойство. Въпросният списък е направен през 2003 г. от Стоян Михов с използване на компютърен речник на около един милион форми на български думи, на който главен съставител е Светла Коева.
        Редуцирането на броя тук е постигнато главно за сметка на това, че за много двойки думи от списъка в него фигурират и значителен брой техни производни, а в настоящия документ е избрана в повечето случаи само по една двойка от такова семейство от двойки. Броят на пропуснатите производни двойки е посочен със знак „плюс“ пред него на всяко от съответните места (например добавката +8 при двойката „базов, бъзов“ е поставена заради пропуснатите осем двойки от форми на тези две прилагателни – с окончания -а, -ата, -и, -ите, -ия, -ият, -о, -ото). Като се вземе пред вид общият брой на пропуснатите производни двойки, може да се пресметне, че тук се съдържат неявно и над 5000 други форми на явно посочените думи.
        Забележка. От изходния списък изобщо са пренебрегнати онези двойки, в които има собствени имена или звателни форми на съществителни. Пренебрегнати са и някои думи, за които не може въз основа на „Нов правописен речник на българския език“ (издаден от БАН през 2002 г.) да се потвърди тяхното използване в съвременния български език. Пропуснати са също и няколко двойки от дублетни форми (бардук – бърдук, обращение – обръщение, партушина – пъртушина, парцуца – пърцуца, таман – тамън и техни производни).


        А
агломерат, ъгломерът адресат, адресът ах, ъх
        Б
бадем, бъдем база, бъза базов, бъзов  +8
бака, бъка бакали, бъкали  +1 бакалия, бъкалия
балван, бълван  +2 балвана, бълвана барат, барът
барда, бърда барна, бърна барната, бърната
барни, бърни безплатен, безплътен  +8 бичат, бичът
богат, богът бодат, бодът бостански, бостънски  +7
бутат, бутът
        В
вадя, въдя  +47 важен, въжен варна, върна
варната, върната варни, върни викат, викът
впрягат, впрягът вратна, врътна вратната, врътната
вратни, врътни  +1 врача, връча врачът, връчат
        Г
габър, гъбар  +2 гарда, гърда град, гръд
граден, гръден грак, грък гракат, гракът
грам, гръм  +3 гърбат, гърбът гърчат, гърчът
        Д
данак, данък  +5 дано, дъно деканат, деканът
десетак, десетък  +5 дипломат, дипломът добиват, добивът
докторат, докторът домат, домът допират, допирът
дразнете, дръзнете дразнех, дръзнех  +8 дразни, дръзни
дукат, дукът духат, духът душат, душът
дъхат, дъхът
        Е
ежат, ежът екат, екът екзархат, екзархът
емират, емирът
        Ж
жалта, жълта
        З
забели, зъбели забера, зъбера заберат, зъберът
забери, зъбери заби, зъби забил, зъбил  +12
заемат, заемът залага, залъга  +22 заливат, заливът
замахат, замахът западат, западът запалвам, запълвам  +40
запекат, запекът затапели, затъпели затапя, затъпя  +29
зван, звън звана, звъна звани, звъни
званите, звъните зидат, зидът злачен, злъчен  +8
зоват, зовът зъбат, зъбът
        И
избухат, избухът извадя, извъдя  +37 изваждам, извъждам  +30
извлекат, извлекът изгледат, изгледът изкалва, изкълва  +23
изкапвам, изкъпвам  +40 изкапя, изкъпя  +15 излага, излъга  +22
изпитат, изпитът изпраскам, изпръскам  +30 изпрасквам, изпръсквам  +40
изриват, изривът инспекторат, инспекторът искат, искът
        К
кадели, къдели кадри, къдри  +1 кадрил, къдрил  +2
кадрила, къдрила калка, кълка  +3 кална, кълна
калната, кълната кални, кълни кана, къна  +1
капа, къпа капан, къпан  +3 капана, къпана
капя, къпя  +42 кара, къра карат, кърът
карбонат, карбонът карта, кърта картел, къртел  +1
картела, къртела картен, къртен карти, кърти
картите, къртите каса, къса  +6 кат, кът  +2
ката, къта катар, катър  +5 катът, кътат, кътът
кача, къча качат, къчът качулат, качулът
кимат, кимът кичат, кичът клонат, клонът
косат, косът краста, кръста крастата, кръстата
красти, кръсти крастите, кръстите кръстат, кръстът
кълнат, кълнът късат, късът  +1
        Л
лава, лъва лавица, лъвица  +4 лак, лък  +13
лака, лъка ласка, лъска ласкав, лъскав  +12
ласкай, лъскай  +23 лекторат, лекторът листат, листът
лъхат, лъхът
        М
мажа, мъжа мажат, мъжът маже, мъже
мажете, мъжете мака, мъка марда, мърда
марка, мърка марли, мърли  +1 марля, мърля
марша, мърша мастила, мъстила мастилата, мъстилата
мастило, мъстило  +1 мах, мъх  +12 маха, мъха
махат, махът, мъхат, мъхът махнат, мъхнат  +8 мача, мъча
мачът, мъчат мигат, мигът мравка, мръвка  +3
мустакат, мустакът
        Н
навадя, навъдя  +37 навикат, навикът навлекат, навлекът
нагана, нагъна нагани, нагъни наганът, нагънат
нагарча, нагърча нагарчат, нагърчат наемат, наемът
накалва, накълва накалвал, накълвал  +8 накалван, накълван  +8
накалват, накълват накалвах, накълвах  +3 намразвам, намръзвам  +31
нападения, напъдения напалвам, напълвам  +40 напапвам, напъпвам  +31
напатвам, напътвам  +31 напатя, напътя  +28 напраскам, напръскам  +30
напрасквам, напръсквам  +40 напънат, напънът натискат, натискът
начетат, начетът нашата, нашъта нивелират, нивелирът
        О
обемат, обемът обират, обирът облачен, облъчен
обрасна, обръсна  +28 обриват, обривът обсадя, обсъдя  +30
обсаждам, обсъждам  +40 огледат, огледът окалва, окълва
окалвал, окълвал  +8 окалван, окълван  +8 окалват, окълват
окалвах, окълвах  +3 окапвам, окъпвам  +43 окапя, окъпя  +15
окат, окът омажа, омъжа  +12 омразна, омръзна
омразни, омръзни опасал, опасъл опитат, опитът
опънат, опънът ориентират, ориентирът отбиват, отбивът
отбират, отбирът отливат, отливът отпускат, отпускът
отчетат, отчетът
        П
падат, падът падения, пъдения пак, пък
пален, пълен пална, пълна палната, пълната
палнел, пълнел  +3 палнете, пълнете палнех, пълнех  +4
пални, пълни пан, пън  +4 папа, пъпа
папат, пъпът папка, пъпка  +3 парва, първа
пасат, пасът пастри, пъстри пастрите, пъстрите
пастря, пъстря  +45 пат, път патриархат, патриархът
патя, пътя патят, пътят пача, пъча
пачи, пъчи пачите, пъчите пекат, пекът
перат, перът петак, петък  +4 печатат, печатът
пират, пирът пласт, плъст пластен, плъстен  +8
плат, плът платен, плътен платна, плътна
платната, плътната платно, плътно  +1 плах, плъх
плаха, плъха плачат, плачът плащат, плащът
плетат, плетът повикат, повикът погледат, погледът
погребат, погребът подал, подъл подбиват, подбивът
подгъват, подгъвът подемат, подемът подлага, подлъга
подлагах, подлъгах  +21 подпалвам, подпълвам  +43 подрастат, подрастът
позапалвам, позапълвам  +40 поизкалва, поизкълва поизкалвах, поизкълвах  +22
поизкапвам, поизкъпвам  +40 поизкапя, поизкъпя  +38 поизлага, поизлъга
поизлагах, поизлъгах  +21 покриват, покривът полага, полъга
полагах, полъгах  +21 поласках, полъсках  +24 полъхат, полъхът
поменат, поменът понагарча, понагърча  +1 понакалва, понакълва
понакалвах, понакълвах  +30 понапатвам, понапътвам  +31 понапатя, понапътя  +28
поокапвам, поокъпвам  +40 поокапя, поокъпя  +38 поопасал, поопасъл
поразсадя, поразсъдя  +21 посадя, посъдя  +30 потресат, потресът
починат, починът прав, пръв пражка, пръжка  +1
пражки, пръжки  +1 прасвам, пръсвам  +40 праскам, пръскам  +40
прасна, пръсна  +36 прегледат, прегледът преградка, прегръдка  +4
препасал, препасъл претака, претъка претаках, претъках  +22
приемат, приемът прикладат, прикладът прилага, прилъга
прилагах, прилъгах  +21 приливат, приливът припекат, припекът
прирастат, прирастът присадя, присъдя  +31 присаждам, присъждам  +43
пристават, приставът пристанат, пристанът пробиват, пробивът
проливат, проливът пропускат, пропускът протекторат, протекторът
прочитат, прочитът пунктират, пунктирът пускат, пускът
пухат, пухът
        Р
раб, ръб  +2 рабат, рабът, ръбат, ръбът рабата, ръбата
рабати, ръбати  +1 раби, ръби рабите, ръбите
ражда, ръжда разкалва, разкълва разкалвах, разкълвах  +22
разкрачат, разкрачът разливат, разливът размахат, размахът
разпитат, разпитът разриват, разривът разсадя, разсъдя  +30
разтака, разтъка разтакавам, разтъкавам  +40 разтаках, разтъках  +22
разчетат, разчетът рака, ръка раси, ръси
расите, ръсите расна, ръсна  +28 раста, ръста
растат, ръстът реват, ревът резерват, резервът
ректорат, ректорът реферат, реферът ритам, ритъм
рогат, рогът
        С
садя, съдя  +34 сак, сък  +2 сака, съка
сакат, сакът, съкът сам, съм сан, сън
сановник, съновник  +4 сардела, сърдела  +1 сарма, сърма  +3
скапа, скъпа скапя, скъпя  +5 ската, скъта
скатай, скътай  +1 скатах, скътах  +21 скатът, скътат
скитат, скитът слага, слъга слагах, слъгах  +21
спадат, спадът спане, спъне спластя, сплъстя  +37
спластявам, сплъстявам  +40 сплитат, сплитът споменат, споменът
сриват, сривът станат, станът стапя, стъпя  +1
стекат, стекът стягат, стягът султанат, султанът
        Т
така, тъка талпа, тълпа  +3 танка, тънка
тапа, тъпа  +3 тапия, тъпия тарга, търга
тачи, тъчи  +20 текат, текът тикат, тикът
тракат, тракът траквам, тръквам  +40 тракна, тръкна  +36
трактат, трактът транспортират, транспортирът трапен, тръпен  +8
тропат, тропът трупат, трупът
        Х
хакам, хъкам  +30 хакат, хакът, хъкат хаквам, хъквам  +31
хакна, хъкна  +38 халат, халът халифат, халифът
харчат, харчът хленчат, хленчът
        Ц
цака, цъка цакам, цъкам  +31 цаквам, цъквам  +32
цакна, цъкна  +28 цар, цър цокал, цокъл
цокала, цокъла
        Ч
чакал, чакъл чакала, чакъла чакали, чакъли  +1
чакалът, чакълът чепат, чепът чесан, чесън  +2
чесана, чесъна чукат, чукът
        Ш
шампионат, шампионът
        Щ
щраквам, щръквам  +31 щракна, щръкна  +28
        Я
ядат, ядът якат, якът

Дата на предходната версия: 5.05.2003
  (когато в предходната версия става дума за
  стандарт, имат се предвид правилата за
  транслитерация в документите за самоличност)
Дата на настоящата версия: 26.11.2009
(една печатна грешка e поправена на 24.01.2011)