Конвертираща програма на Вал Тодоров

    Конвертиращата програма на Вал Тодоров е написана на JavaScript през 1996 г. и е изпробванa тогава от нейния автор при браузър Netscape 3.0 под Windows 95. Понеже след това са настъпили значителни изменения в софтуера, в днешно време възникват някои проблеми при използването й, от които най-неприятен е погрешното транслитериране на буквата  я  и на нейния код  ja  (вместо  я  да се преобразува в буквосъчетанието  ja  и то да се преобразува обратно в нея, както е било на времето, сега буквата  я  остава без промяна, а  ja  се преобразува в  ÿ ). Един по-дребен проблем е обстоятелството, че указанията, които дава програмата след реда с думите "How to use Cyrillic fonts", се отнасят за Netscape 3 и не могат да се прилагат буквално за други браузъри. Например за случая на англоезична сегашна версия на Internet Explorer последният ред от тези указания би трябвало да се чете така:
    2. View > Encoding > Cyrillic (Windows)
(на по-предните редове от тези указания би могло вече да не се обръща внимание).

    Споменатият по-горе проблем във връзка с буквата  я  е отстранен в приложената тук версия на въпросната конвертираща програма (в тази версия е отстранен и един пропуск в забележката след таблицата за транслитерация, а именно „H after Z“ е заменено с „H after S or Z“; освен това не е формулирано изрично изискване кодирането да бъде windows-1251, защото при отваряне на страницата този избор става автоматично). Приложен е и друг вариант на тази версия, предвиждащ също буквата  ч  и буквосъчетанието  цх  да се транслитерират по различен начин (в програмата на Вал Тодоров и в първия вариант на приложената тук нейна подобни грижи са положени само за следните два случая:  ж  и  зх ,  ш  и  сх ).

Дата на предходната версия: 20.04.2003
Дата на настоящата версия: 1.03.2011