Честота на българските букви

      В рубриката "Честота на буквите в теkстове на български и английски език" на статията "Хигиенно-ергономична оценка на компютърните клавиатурни подредби" от Б. Стефанов и В. Бирданова (публикувана в сп. "Computer", 1997, 2, 56-62) са дадени следните резултати (в проценти) от проведени от авторите проучвания за честотата на буквите в български текстове:
 а 11,60  ж	0,77	м 2,68  т 7,38  ш 0,42
 б 1,65  з	2,36	н 8,09  у 1,54  щ 0,43
 в 4,71  и	8,82	о 8,75  ф 0,37  ъ 1,71
 г 1,19  й	0,32	п 3,05  х 0,67  ь 0,01
 д 3,11  к	2,99	р 5,42  ц 0,75  ю 0,11
 е 9,21  л	3,57	с 5,02  ч 1,44  я 1,86
(в по-подробните сведения е посочено за буквите "ер малък" и "ю", че те са се срещнали съответно 37 и 380 пъти сред преброените 352975 букви; това дава за честотите на "ер малък" и "ю" по-точните стойности 0,0105% и 0,108%).

      Дадено е и произтичащото от горната таблица подреждане на буквите в низходящ ред на честотата им, а именно

 а е и о н т р с в л д п к м з я ъ б у ч г ж ц х щ ш ф й ю ь
      Забележка. Стефанов и Бирданова цитират статията на Б. Пенков и др. от 1962 г., основана на преброяване на букви в откъс от романа "Под игото", и дават сведения за посоченото в нея подреждане в низходящ ред на честотата. В тези сведения обаче е налице грешка, отнасяща се до буквата "ер малък"  -  поставена е на мястото непосредствено след "ер голям", докато всъщност във въпросната статия честотите на двете букви са сумирани и няма данни за тези честоти поотделно.

Дата на настоящата версия: 25.01.2012