Някои източници за Боян Петканчин
(Some sources about Bojan Petkantschin  –  Boyan Petkanchin)

 1. Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Разпис на лекциите (за семестрите от летен 1929/1930 до летен 1949/1950 и за учебните години от 1950/1951 до 1982/1983). 
 2. 100 години Българска академия на науките 1869-1969 (в 3 тома)  Т. 1. Академици и членове-кореспонденти. БАН, София, 1969 (текстът за Боян Петканчин е на стр. 541-542). 
 3. Матеев, А.  Акад. Боян Л. Петканчин на 70 години. Физико-математическо списание, 20 (53), № 4, 1977, 356-358. 
 4. Станилов, Г.  Академик Боян Петканчин на 75 години.  Физико-математическо списание, 24 (57), № 3, 1982, 207-210. 
 5. Станилов, Г., Борисов, А., Ганчев, Г.  Академик Боян Петканчин (1907-1987).  Физико-математическо списание, 29 (62), № 3, 1987, 208-212. 
 6. Станилов, Г., Борисов, А., Ганчев, Г.  Академик Боян Петканчин (1907-1987).  Обучението по математика, 12 (30) № 3, 1987, 50-54. 
 7. Станилов, Г.  Боян Петканчин.  Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1991. 
 8. Алманах на Софийския университет „Климент Охридски“, т. III, П–Я. Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2000 (текстът за Боян Петканчин е на стр. 144-147). 
 9. Tobies, R.  Dissertationen in Mathematik, P. Deutsche Mathematiker-Vereinigung, 2002.
  http://archive.is/diF6 
 10. Математиците, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Алманах, том I, 1892-1963. София, 2003 (сведения за Боян Петканчин има на страници 34, 141, 144 и 152). 
 11. D. Skordev. Some short historical notes on development of mathematical logic in Sofia. Год. на Соф. унив., ФМИ, 96, 2004, 11-21.  Addendum: Год. на Соф. унив., ФМИ, 97, 2005, 205. 
 12. Лозанов, Ч.  100 години от рождението на академик Боян Петканчин (1907-1987).  В: Математика и математическо образование, 2007 (Докл. на 36 пролетна конф. на Съюза на математиците в България, Варна, 2–6 април 2007 г.), София, 2007, стр. 51-56. 
  Lozanov, Ch.  The 100-th anniversary of Professor Boyan Petkanchin.  In: Mathematics and Education in Mathematics, 2007 (Proc. of the 36-th Spring Conf. of the Union of Bulgarian Mathematicians, Varna, April 2–6, 2007), Sofia, 2007, p. 56. 
 13. Иванова-Каратопраклиева, И.  Акад. Боян Петканчин – забележителен университетски преподавател.  В: Математика и математическо образование, 2007 (Докл. на 36 пролетна конф. на Съюза на математиците в България, Варна, 2–6 април 2007 г.), София, 2007, стр. 57-60. 
 14. Лозанов, Ч.  100 години от рождението на академик Боян Петканчин (1907-1986).  Математика и информатика, 32 (50), № 3, 2007, 28-30. 
  Печатна грешка. В заглавието „1986“ да се замени с „1987“. 
 15. 100 години от рождението на акад. Боян Петканчин. В: Museum, 6/2007, издание на Музея на СУ „Св. Климент Охридски“ (автор и съставител Цвета Тодорова), стр. 50-51. 
 16. Статията „Боян Петканчин“ в българската Уикипедия.
  http://bg.wikipedia.org/wiki/Боян_Петканчин 
 17. The Mathematics Genealogy Project.  Bojan Lazarov Petkantschin.  http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=65598 
 18. Димиев, С.  Спомени за академик Боян Петканчин и влиянието му върху студентите. Математически форум, 11, № 4, 2009, 124-128. 
 19. Информация за него на сайта „София помни – карта на значимите личности, погребани в Централния гробищен парк на гр. София“. 
 20. Боян Петканчин (1907-1987). Във: Виртуален музей „Математиката и информатиката в България“ – http://mmib.math.bas.bg/. 
 21. Petkanchin, V.  Remembering My Grand-Uncle The Academician Boyan Petkanchin (1907-1987). Linkedin, April 26, 2020.

Last modification of this file: June 29, 2022